Høringer/kunngjøringer

Detaljregulering fritidsbebyggelse F7, Markegardslia - Lykkja, Hemsdal kommune

12. Desember 2017

Varsel om igangsatt planarbeid

Det varsles med dette om igangsatt planarbeid for detaljreguleringen av område F7 i kommunedelplan for Markegardslia-Lykkja – Hemsedal kommune, jfr. pbl. § 12-8.

 

Formålet med planarbeidet er å regulere området til fritidsbebyggelse.

 

Planområdet ligger sør for fv. 223, like nord for Storvatnet i Markegardslia-Lykkja.

 

Gjeldende føringer for planområdet finner man i kommunedelplan for Markegardslia-Lykkja, PlanID 2012013 (vedtatt 18.06.2015). Området F7 er ellers uregulert, ubebygd, og uten adkomstveg.

 

Foreløpig planområde er utvidet i samråd med kommunen for å vurdere helhetlige tur- og løypetraséer, aktivitetsområder, rasteplasser og nærmiljøanlegg i området rundt F7 og ved Storevatnet. Videre er foreløpig avgrensing av byggeområdet F7 justert litt etter gjennomført feltarbeid for tilpassing til terreng og lokale forhold.

 

Adkomst til område F7 er i kommunedelplanen forutsatt som vist med rød strek i utsnittet over. Som et alternativ til atkomsttraséen over området LNF-SF7 (eiendom g/bnr 54/34) vil vi vurdere en trasé som kobler seg innpå eksisterende veg i vest, og krysser tilbake over 54/34 til påkobling trasé i kommunedelplanen. Dette fordi traséen vil gi bedre stigningsforhold, samtidig som det vil gi mulighet for flere eiendommer og hytter i området å benytte vegen.

 

Asplan Viak AS er engasjert av Ole Grøv m.fl. til å gjennomføre planarbeidet. Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 ÅL (rannveig.brattegard@asplanviak.no) innen 15.01.2018.