Klimavurdering på områdenivå

METODIKK OG TJENESTE

I forbindelse med urbanisering, fortetting, transformasjon og områdeutvikling er ofte klimakonsekvenser et av flere tema som ønskes belyst. Da er det viktig at man benytter en metodikk som klarer å fange opp potensielle forskjeller som ulike utviklingsalternativer har på områder som for eksempel:

 

 • Transportbehov
 • Transportmiddelvalg
 • Utslipp fra etablering av ny infrastruktur
 • Utslipp fra arealbruksendringer
 • Energibruk til byggene
 • Etc

 

Samtidig er det essensielt at man har en metode for å korrigere for funksjonelle ulikheter mellom ulike utviklingsalternativer, slik at man ikke ender opp med å sammenlikne epler med bananer. Evalueringen bør i størst mulig grad sammenlikne funksjonelt ekvivalente alternativer.

Dette skjer ved at man definerer en «kurv» med funksjoner som alle utredningsalternativene må oppfylle. Hvis en funksjon ikke dekkes på det aktuelle området, må den dekkes ved utbygging et alternativt sted. Klimakonsekvensene av dette inkluderes i beregningene.

Asplan Viak har utviklet en metodikk og en tjeneste som kan brukes til slike utredninger. Metoden kan brukes fra overordnet planlegging og policyutforming, til konsekvensutredning og mer detaljert planlegging og kan brukes av:
 

 • Kommunale planleggere og planmyndigheter
 • Private og offentlige utbyggere

 

Hva kan det brukes til?

Tjenesten er spesielt godt egnet til å evaluere klimakonsekvensene fra:

 • Fortettingsstrategier
 • Knutepunktsutvikling
 • Områdeutvikling
 • Transformasjon
 • Omlegging av energisystem på områdenivå
 • Miljømessig ambisiøs utbygging


Såfremt de ulike alternative utviklingsbanene beskrives med fordeling på funksjoner, vil verktøyet kunne beregne forskjellen i klimaeffekt i tonn CO2-ekvivalenter, over en gitt tidshorisont.

Metodikken kan brukes og være med fra helt innledende tidligfaseplanlegging til konsekvensutredning og detaljplanlegging. Fordelen er at man raskt får på bordet grove estimater for forskjeller i klimautslipp ved ulike alternativer for utvikling. Tjenesten kan videre bidra i en iterativ prosess hvor man tidlig får på bordet grove estimater og kan justere og teste alternativer etter hvert.

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og/eller et tilbud i kontaktskjemaet til høyre.

Hogne Nersund Larsen Hogne Nersund Larsen
Gruppeleder Energi og Miljø i Trondheim
T: +47 917 30 952
E: hognenersund.larsen@asplanviak.no