HELSEBYGG

TJENESTER

Helsebygg er et prioritert fag- og forretningsområde i Asplan Viak, hvor vi har både gode referanser og høy kompetanse. Fagområdet er godt forankret i vår visjon "former samfunnet, ser mennesket". Mennesker i en sårbar fase i livet blir ofte ekstra påvirket av miljøet rundt dem. Basert på grundig kunnskap og god forståelse av de ulike problemstillingene innenfor fagområdet helse- og omsorgsbygg, prosjekterer og planlegger vi berikende omgivelser og trygge rammer for både pleiepersonell og beboere. 

Ulike bo-, omsorg- og helsetilbud

Vi har erfaring fra en bredt spekter av botilbud med tilhørende bygningskategorier, og kan tilby alt fra tidligfase rådgiving til full prosjekteringsgruppe og byggeplassoppfølging.

 

 • Omsorgsboliger
 • Sykehjem og senter for demens
 • Avlastningsboliger
 • Helsehus-kommunale
 • Rus- og psykiatriboliger
 • Boliger for vanskeligstilte
 • Bofelleskap
 • Barne- og ungdoms psykiatrisk poliklinikk
 • mm

Våre ytelser eksemplifisert;

 • Programmering
 • Brukerprosesser
 • Mulighetsstudier og skisseprosjekt
 • Regulering og søknadsprosesser
 • Prosjektering med tverrfaglig kompetanse; ARK, IARK, LARK, RIB, RIbr, RIV, RIE, RIVB, RIM, RiEN, RiAku, PGL
 • Nybygg, ombygging og rehabilitering
 • Råd opp mot Husbankens krav og andre støtteordninger

Miljø

Vi søker alltid å finne bærekraftige løsninger tilpasset hvert prosjekt. Vi rådgir oppdragiver i forhold til sine valg. Alt fra energikilder, til energiforbruk, materialbruk og LCC-analyser til klassifiseringer som passivhus eller Breeam.

 

Fortiden er Hovli-omsorgssenter under bygging med bl.a. massivtre-konstruksjoner, biogass-anlegg og  grønne tak. Den høye graden av bruk av tre reduserer CO2-utslipp.

Forskning og utvikling

For å opprettholde og utvikle vår kompetanse har vi egne FOU-prosjekter. Fortiden jobber vi med en FOU som spenner fra større samfunnsutfordringer og ned til konkrete løsninger; «Livsløpsbyen» Bakgrunn: Prosjektet tar for seg de utfordringene vi kommer til å møte når eldrebølgen kommer for fullt. Da vil dagens omsorgsmodell ikke lenger være bærekraftig.

Mål: Målsettingen med prosjektet er å finne alternative måter å planlegge for omsorg, pleie og helsetjenester på tvers av generasjoner og brukergrupper. Denne FOU-en har som målsetting å skissere konkrete løsninger, samt gi en definisjon på hva livsløpsbyen er i form av en alternativ utviklingsmodell for velferdssystemet.

Alec Ross Andreassen Alec Ross Andreassen
Fagansvarlig helsebygg
T: +47 916 38 776
E: alecross.andreassen@asplanviak.no