Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak

03

Råstølen Sykehjem

Prosjektkategori

Helse- og omsorgsbygg

Lokasjon

Råstølen, Bergen, Norge

Tidsrom

Mai 2014 - pågående

«Da Asplan Viak startet skisseprosjektet for Råstølen sykehjem, uttrykte kommunen et ønske om å bygge noe man ikke hadde sett før, både når det gjaldt organisering, planløsning og tilpasning til demente. Løsningen ble et passivhus utformet i massivt tre»

Christian Irgens, Arkitekt, Asplan Viak
 

Bergen kommunes mål om å bli en klimanøytral by, gjorde veien kort til idéen om å benytte og videreutvikle vår erfaringskompetanse fra Søreide skole, et passivhus i tre. Idéen oppsto i en samtale mellom Asplan Viaks Christian Irgens og Loftur Jonsson fra Fylkesmannen i Hordaland.

- Vi endte med å utarbeide to prosjektforslag; ett med en konvensjonell konstruksjon basert på stål og betong, og ett som utforsker mulighetene ved bruk av massivt tre i konstruksjoner og overflater, sier Christian Irgens, arkitekt og tre-entusiast i Asplan Viak.

 

Livsløpsperspektiv

Med Asplan Viaks kompetanse og økonomiske støtte fra Innovasjon Norge og Bergen kommune, kunne treprosjektet utvikles parallelt med den konvensjonelle løsningen.

- Like viktig er det at Bergen kommune via det økonomiske bidraget går i bresjen for å utvikle ny kompetanse. I dette ligger forståelsen for ikke kun å se isolert på investeringskostnadene, men å vurdere løsningen i et livsløpsperspektiv, mener Irgens.

De gode løsningene er et resultat av tett samarbeid mellom oppdragsgiver og Asplan Viaks tverrfaglige team.

- I tillegg til miljøperspektivet kommer alle de andre positive sidene ved en slik løsning; for sluttbrukerne, de ansatte og samfunnet som helhet, sier arkitekten.

«Like viktig er det at Bergen kommune via det økonomiske bidraget går i bresjen for å utvikle ny kompetanse. I dette ligger forståelsen for ikke kun å se isolert på investeringskostnadene, men å vurdere løsningen i et livsløpsperspektiv»

Christian Irgens, Arkitekt, Asplan Viak

Halvert miljøbelastning

Oppdragsgivers hovedmålsetting om å redusere CO2-utslippet er oppfylt; det vil si med 47 % reduksjon i forhold til den konvensjonelle løsningen med betong og stål, tilsvarende 1298 tonn CO2-ekvivalenter. I et samfunnsøkonomisk perspektiv kan vi lage dette regnestykket: Stipulerer vi en kostnad på 1000 NOK/CO2- ekvivalent som mål på den samfunnsøkonomiske konsekvensen av klimagassutslipp forårsaket av utbygging, reduseres utslippskostnadene med ca. 1,3 MNOK ved å bygge Råstølen sykehjem i tre, sammenlignet med stål og betong.

Vår visjon

Å ivareta alle hensyn som bør inkluderes ved prosjektering av et sykehjem, krever rådgivere med en spesiell forståelse for brukerne og de ansatte. Det har vært en målsetting å redusere institusjonspreget ved å unngå lukkede, mørke korridorer, samt skape gode og hyggelige omgivelser for ansatte og besøkende. Avdelingene er organisert i klynger rundt et atrium med parkanlegg; det gir gode muligheter til å bevege seg utendørs i trygge og skjermede omgivelser.

Den alternative løsningen Asplan Viak har utarbeidet for Råstølen sykehjem er i tråd med vår visjon om å forme samfunnet og se mennesket. Vi former samfunnet ved å fremme alternative løsninger når vi mener det tjener samfunnsutviklingen; utgangspunktet er alltid å ivareta enkeltindividets behov for livskvalitet. Lar dette seg kombinere innenfor økonomisk forsvarlige rammer og bærekraftig miljøpolitikk, har vi innfridd vårt ansvar som rådgiver.