Foto: IVAR IKS

01

Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak

03

Langevatn

Prosjektkategori

Vannbehandlingsanlegg

Lokasjon

Gjesdal

Tidsrom

2012 - 2018

Kompetanseområder

 «Vann er verdens viktigst næringsmiddel. Det handler om trygg og energiøkonomisk vannforsyning og rent vann i krana; om kostnadseffektive og driftsvennlige anlegg.»


 

3.300 liter behandlet vann i sekundet

Asplan Viak leder prosjekteringen av Skandinavias største vannverksutbygging, Langevatn vannbehandlingsanlegg. Oppdragsgiver er IVAR (Interkommunalt Vann-, Avløp- og Renovasjonsverk), som leverer vann til 12 kommuner i Stavanger- og Sandnesregionen. Anlegget dimensjoneres for år 2050, med en stor befolkningsvekst innberegnet. Det vil ha en kapasitet på 3.300 liter behandlet vann i sekundet. Asplan Viak leverte skisseprosjekt som en del av IVARs hovedplan for drikkevann i 2011, og dette ligger til grunn for valgte løsninger. 

 

Behovet

Dagens vannbehandlingsanlegg, Langevatnverket ble etablert i 1959. Kapasiteten i dagens kilder og behandlingsanlegg vil være nådd om få år. IVAR etablerer derfor en ny kilde med inntak og overføringstunnel, samt en stor utvidelse av eksisterende anlegg, med nye prosesser og økt kapasitet. Den totale investeringen anslås til 1,5 mrd. kroner. Dagens råvannskilder er relativt grunne, noe som gir store temperatursvingninger gjennom året. IVARs nye vannkilde, Birkelandsvatnet, vil ha et dypt inntak med en stabil råvannstemperatur. For å øke sikkerheten i vannforsyningssystemet, er det ønskelig å kunne veksle mellom ny og eksisterende kilde. 

Nye metoder

Sivilingeniør, Kristian Ohr, er prosjektleder for Langevatn. Han understreker at selv om vi tenker på naturlig norsk vann som godt, er mesteparten korrosivt og tærer på ledningsanlegg og rørinstallasjoner i hus og bygg. Mange steder er vannet i tillegg misfarget på grunn av økende innhold av humus. Noe som sannsynligvis har sammenheng med endret nedbørsmønster.

- Derfor må vi også her til lands behandle vannet for at det skal bli et hygienisk sikkert og tiltalende drikkevann, samt for å sikre lang levetid på ledningsnettet. For å redusere farge, lukt og smak, samt gi en høy beskyttelse mot eventuelle parasitter i kilden, skal det nye vannbehandlingsanlegget bygges med ozonering og biofiltrering, sier Kristian Ohr. 

 

Utfordringer og fremdrift

Det eksisterende vannbehandlingsanlegget skal være i drift under hele ombyggingen. Dette krever nøye planlegging av rekkefølgen av arbeidsoperasjoner, etablering av midlertidige prosessutstyr, samt at eksisterende ledninger og bygg hensynstas.

Vannet skal kunne renne gjennom alle prosesstrinnene uten pumping. Dette krever lave trykktap og gode hydrauliske løsninger i anlegget.

Betongarbeidene startet høsten 2015, og det utvidete anlegget forventes å kunne settes i drift våren 2018.