Habitat Haus sett fra Møllergata. Illustrasjon: Asplan Viak

01

Habitat Haus sett fra Maridalsveien. Illustrasjon: Asplan Viak

02

Slik kan det bli i bakgården til Habitat Haus. Illustrasjon: Asplan Viak

03

Felleshuset med takterrasse og utsikt over byen. Illustrasjon: Asplan Viak

04

2. etasje-01. Illustrasjon: Asplan Viak

05

Axo atelier-01. Illustrasjon: Asplan Viak

06

Habitat Haus

Prosjektkategori

Boliger

Lokasjon

Oslo

«Dette er boliger som utfordrer konvensjonene om privat eierskap som veien til lykken.»

Odd Øverdahl, sivilarkitekt Asplan Viak

Utbygger Urbanium AS skal i tråd med reguleringsplanen utvikle og bygge byøkologiske boliger i Hauskvartalet i Oslo. Sammen med 3 andre kontorer ble Asplan Viaks arkitekter i Oslo invitert til å være med i en konkurranse som inkluderte en omfattende medvirkningsprosess. HABITAT HAUS er et resultat av denne prosessen og viser vår tolking av hva byøkologi og byøkologiske boliger kan bety i Oslo i 2017.
 

Nye boligtyper i Oslo

Tilbudet av nye boliger i Oslo domineres av konvensjonelle leiligheter med løsninger som forventes lett omsettelige. Tilbudet av boliger som prioriterer annerledes mellom for eksempel privat og felles, kostnad og komfort er så å si ikkeeksisterende. Det ligger til grunn for prosjektet at det finnes en etterspørsel etter slike boliger, og at gruppen av boligkjøpere som av økonomiske eller ideologiske grunner ønsker dette er voksende.

 

HABITAT HAUS tilbyr boliger i ulike størrelser og med ulik grad av fellesløsninger. Boligtypene spenner fra den autonome atelierleiligheten til rommet i kollektivet. Felles for alle boenhetene er gode lysforhold, god takhøyde, felles gårdsrom og takterrasser og tilgang til fellesfunksjoner som vaskeri, felleskjøkken, gjesterom og dagligstue.

Begrepet byøkologi omfatter sosial bærekraft og et ønske om mangfold, økonomisk bærekraft som har som mål å senke terskelen for boligkjøpere og teknisk bærekraft som skal gi et byggeri med lite miljøfotavtrykk, lavt energiforbruk og holdbare løsninger. For å oppnå disse målene legger vi til grunn en enkel økonomisk betraktning: hvis flere er med på å dele grunnkostnadene blir den enkelte bolig billigere. På samme måte kan flere beboere sammen finansiere flere fellesfasiliteter som igjen legger til rette for en større grad av sosial samhandling. Høy utnyttelse og effektivt byggeri er nøkkelen til å realisere lavkostboligen. Samtidig kan høy utnyttelse også være nøkkelen til god bokvalitet. Denne betraktningsmåten gjør tomteutnyttelse og tetthet til sentrale spørsmål; Hvor mange boenheter kan tomten romme? Hvor små kan boenhetene være hvis mange behov dekkes av fellesløsninger? HABITAT HAUS diskuterer hvilke boligtyper, hvilken sammensetning av disse og hvilke fellesfunksjoner som kan bygge opp under ønsket om sosial bærekraft og mangfold. Hvordan kan de fysiske rammene, program og planløsning legge til rette for samhandling og en bærekraftig livsstil?

 

Hvilken bygningsteknologi og materialbruk vil være bærekraftig i en tett urban situasjon? Hvilke tekniske løsninger kan redusere bygningens forbruk av energi og vann? Vi kan ikke bestemme at folk skal produsere epler på taket eller drikke kaffe med hverandre på trammen, men vi kan strekke oss langt for å legge til rette for at det skal være mulig. Vi har tegnet robuste, rimelige boliger med rom for felleskap hvor beboerne får muligheten til å bestemme og utforme både innhold i boligene og prosjekter i fellesarealene.


Øverst: HABITAT HAUS sett fra Maridalsveien – HABITAT HAUS studerer hvordan byen skal bygges med byboligen som byggekloss. Prosjektet tar utgangspunkt i den klassiske bygården og dens bestanddeler; sokkelen, fasaden, portrommet, bakgården osv og bearbeider disse i et nåtidig formspråk og med en framtidsrettet materialbruk.

Nederst: Slik kan det bli i bakgården til HABITAT HAUS – Gårdsrommet er HABITAT HAUS’ fellesrom på bakkeplanet. Dette er et rom med hovedsakelig hardt dekke hvor ulik aktivitet kan finne sted. I hverdagen kan dette være et arbeidssted, en lekeplass, et sted å sette sykkelen eller et sted å drikke kaffe i solveggen. Dette er først og fremst et bruksrom for boligene men det kan også være et indre torg for annen aktivitet.
 Felleshuset med takterrasse og utsikt over byen – HABITAT HAUS skal være en del av et mangfoldig kulturkvartal, og skal tilby boliger som bidrar til og forsterker kvartalets egenart. Dette er boliger som tilbyr fellesløsninger og fellesskap, som prioriterer miljøhensyn framfor komfort og som gir anledning til å tilpasse boligen ens egen livsstil.

HABITAT HAUS og byen 


Byboligen

HABITAT HAUS studerer hvordan byen skal bygges med byboligen som byggekloss. Prosjektet tar utgangspunkt i den klassiske bygården og dens bestanddeler; sokkelen, fasaden, portrommet, bakgården osv og bearbeider disse i et nåtidig formspråk og med en framtidsrettet materialbruk.

 

Form og høyde

En diskusjon av bygningens høyde inngår i en vurdering av utnyttelse og kapasitet, men det ligger også en vurdering av byens form til grunn for den foreslåtte høyden. Hausmanns gate er ikke et homogent bymiljø og bebyggelsen har ingen enhetlig høyde. Fasaderekken på begge sider av gaten preges snarere av variasjon både i stil og høyde. Prosjektet består av et hovedvolum på 5 etasjer som fyller Hausmanns gate 42 og Brenneriveien 1. Over Brenneriveien 1 er det lagt til ytterligere 4 etasjer i en inntrukket del. HABITAT HAUS’ gjennomgående gesims tar utgangspunkt i den historiske gesimshøyden og over dette et volum trukket tilbake fra gatelivet. Vi mener dette bymiljøet tåler og kler en slik høydevariasjon, og at høyden ikke vil sjenere naboene.

 

Sokkelen

Sokkeletasjen henvender seg til byen med utadvendt virksomhet og er grensesnittet mellom byen og boligen. Portrommet er hovedinngangen til HABITAT HAUS og en av portene til kulturkvartalet. Dette er stedet der alle møtes, der henger postkassene og der henger oppslagstavlen som annonserer aktiviteter og tjenesteutveksling. Haushallen, det store åpne rommet i sokkelen henvender seg både til gaterommet og gårdsrommet. Dette er allbruksrommet som kan være galleri, byttemarked, popup-butikk, festlokale eller kantine. Ved spesielle anledninger kan rommet åpnes helt mot Brenneriplassen, portrommet og bakgården. Sokkelen er formet i betong som gir bygningen et solid og bestandig møte med bygulvet.

 

Fortauet

Mot hjørnet av Hausmanns gate og Brenneriveien er bygningen trukket tilbake fra byggegrensen. Dette utvider fortauet på det trangeste punktet og annonserer starten på den framtidig bilfrie kulturgaten. Vi ser for oss at også den kileformete plassen mellom Brenneriveien og Maridalsveien kan utvikles til et oppholdssted og ytterligere understreke områdets egenart.

 

HABITAT HAUS og kulturkvartalet
 

HABITAT HAUS og boligene

HABITAT HAUS skal være en del av et mangfoldig kulturkvartal, og skal tilby boliger som bidrar til og forsterker kvartalets egenart. Dette er boliger som utfordrer konvensjonene om privat eierskap som veien til lykken. Dette er boliger som tilbyr fellesløsninger og fellesskap, som prioriterer miljøhensyn framfor komfort og som gir anledning til å tilpasse boligen ens egen livsstil. Prosjektet kan ikke diktere hvem som skal bo i disse boligene, men vi antar at alternative boformer vil appellere til brukergrupper som søker det spesielle, og at det som en konsekvens av dette vil oppstå miljø som harmonerer med en byøkologisk idé. Denne idéen må også favne en finansieringsmodell og et system for videresalg som unndrar boligen fra videre spekulasjon.

 

Bakgården

Gårdsrommet er HABITAT HAUS’ fellesrom på bakkeplanet. Dette er et rom med hovedsakelig hardt dekke hvor ulik aktivitet kan finne sted. I hverdagen kan dette være et arbeidssted, en lekeplass, et sted å sette sykkelen eller et sted å drikke kaffe i solveggen. Dette er først og fremst et bruksrom for boligene men det kan også være et indre torg i kulturkvartalet og i en festivalsituasjon åpne seg videre mot Hausmania og Vegaparken. Da kan gårdsrommet i samspill med Haushallen være en markedsplass, en uteservering med foodtrucks eller en scene for gateteater. Porten og trappen ned til kulturhusets gårdsplass er også en snarvei for beboere av HABITAT HAUS som har sitt arbeidssted i Hausmania. Overvann håndteres i infiltreringssoner i belegget.