Frokostseminar: Vind, luft og vann i by

16. Oktober 2018 ,
Vinner av Landskapsarkitekturprisen 2018 - Deichmans gate og Wilses gate. Foto: Åse Holte

Vinner av Landskapsarkitekturprisen 2018 - Deichmans gate og Wilses gate. Foto: Åse Holte

En av fremtidens utfordringer er et klima i endring med kraftigere nedbør, sterkere stormer, havnivåstigning og stormflo. Dette er utfordringer vi som planleggere må ha kunnskap om og finne løsninger på i våre fysiske omgivelser. I byer og tettsteder er fortetting og byvekst et kjent fenomen. Vil tettere og høyere bebyggelse påvirke lokalklimaet, og hvordan vil luftkvaliteten i uteområdene bli? Klarer vi å lede bort overvann etter kraftige regnskyll eller utnytte vannet som en ressurs? Dette er noen av de spørsmålene vi ønsker å belyse på frokostseminaret.


PROGRAM


08:00 – 08.30 Frokostservering

08:30 – 08:50 Håndtering av overvann i tettbebygde strøk
Dr.ing VA-teknikk Kim Haukeland Paus, Asplan Viak

08:55 – 09:15 Vindkomfort i byer
Landskapsarkitekt Nina Rieck, Asplan Viak

09:20 – 09:40 Luftforurensning i våre største byer
Meteorolog Erik Berge, CIVITAS

 

FOREDRAGSHOLDERNE OM SINE FOREDRAG


Kim Haukeland Paus, Asplan Viak:

Vi har nå en verktøykasse med beregningsmetoder og tiltak for å håndtere overvann fra ekstremnedbør i lys av klimaendringer. Men hva skjer egentlig med den mindre og mer daglige nedbøren i dette bildet? Presentasjonen tar sikte på å systematisere håndtering av overvann for ulike regnhendelser, og spesielt belyse de muligheter som finnes ved håndtering av mindre og mer daglig regn. Her ligger nøkkelen for å sikre en naturlig vannbalanse gjennom infiltrasjon, fordampning og opptak av vann i vegetasjon, rense forurenset overvann, redusere mengden uønsket vann tilført avløpsrenseanlegget, utnytte vannets estetiske eller økologiske potensial og/eller gjenbruke overvann.


Nina Rieck, Asplan Viak: 
Våre fysiske omgivelser påvirker vindens retning og styrke. I tette byområder er det de fysiske strukturene som styrer vindstrømmene og påvirker vindstyrke og turbulens. Vindstrømmer har en positiv effekt ved at den «lufter ut» byluften, men er også en utfordring i forhold til å skape gode og lune uterom der innbyggerne ønsker å oppholde seg.


Erik Berge, Civitas:
Høye verdier av de lokal luftforurensningene NO2, PM10 og PM2.5 opptrer nesten hver vinter i de største norske byene. Og verdiene kan være skadelige ifølge helsemyndighetene. I presentasjonen vil jeg gå igjennom hvordan lokal luftforurensning behandles i arealplanlegging. Si litt om kildene til disse forurensningene, hvordan de spres med vær og vind, hvilke verdier som ansees som skadelige og ulike lokale avbøtende tiltak.

 

VELKOMMEN!