STRATMOD - Et verktøy for mer bærekraftig bytransport

19. September 2017 ,
Foto: Hanne Jonassen

Foto: Hanne Jonassen

Asplan Viaks datterselskap, Urbanet Analyse, holder seminar i Kongens Gate den 19. september.

Både staten og de største norske byområdene har ambisiøse mål for redusert biltrafikk i årene som kommer. Selv om det er relativt stor enighet om nullvekstmålet i biltrafikken er det større uenighet om virkemidlene for å nå målene. Og det kan være flere veier mot målet, hvor både det lokale finansieringsbehovet og behovet for restriksjoner vil variere. Det er derfor behov for et modellverktøy som i større grad kan belyse konsekvensene av ulike pakker av tiltak og bedre belyse effekten av tiltak for å forbedre kollektivtrafikken, sykling eller gange. For å kunne planlegge for disse utfordringene er det i STRATMOD-prosjektet utviklet en strategisk modell som fungerer som et supplement til de tradisjonelle transportmodellene. Hensikten med verktøyet er å kunne gjennomføre mer målrettede analyser av tiltak og virkemiddelbruk som påvirker de mer miljøvennlige transportmidlene, og som også beregner konsekvensene på offentlige budsjetter og samfunnsøkonomi.

STRATMOD er et samarbeidsprosjekt mellom Ruter, Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU og VTI. Prosjektet er finansiert av det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH og avsluttes i september 2017. På dette avslutningsseminaret gjennomgår vi hovedresultatene fra arbeidet, med utgangspunkt i noen konkrete case analyser. 


PROGRAM

Modul for aggregerte reisekvalitetsdata
Olav Kåre Malmin og Erlend Dahl, SINTEF

Oslo backcasting: hvilke modeller forklarer best den faktiske veksten i kollektivreiser?
Mari Betanzo, Urbanet Analyse

Togreisen fra dør til dør: Hvordan inkludere tilbringerreisen og knutepunktet i analysene? Case Moss og Follobanen
Mads Berg, Urbanet Analyse

Stockholm: hvilke tiltak er mest effektive for å endre transportmiddelfordelingen innenfor gitte budsjettrammer?
Mari Betanzo, Urbanet Analyse

Oppsummering, diskusjon og «veien videre»
Bård Norheim, Urbanet Analyse
 

Klikk her for praktisk informasjon og påmelding