Asplan Viak lager levekårsundersøkelser for norske kommuner

30. November 2020
Illustrasjon: Asplan Viak

Illustrasjon: Asplan Viak

Asplan Viak har utviklet et opplegg for gjennomføring av levekårsundersøkelser som raskt gir god oversikt over geografiske levekårsforskjeller i en kommune. En slik oversikt vil være nyttig for mange, ikke minst de nye storkommunene.


Hva er levekår?
Levekår er et begrep som brukes om hvor godt eller dårlig en befolkning har det. Levekår påvirkes av en rekke ulike forhold. Fordi levekår ikke kan måles direkte må det gjøres en jobb med å definere og samle inn egnede indikatorer som måler det man er ute etter.


Om levekårsundersøkelser
En levekårsundersøkelse kan inngå som en del av kartlegging av folkehelse og sosial bærekraft eller som kunnskapsgrunnlag ved revidering av kommuneplanen. Med noen tilpasninger kan opplegget også være egnet for å undersøke geografiske forskjeller i levekår på regionalt nivå, for eksempel for en gruppe mindre kommuner i samme region.

 

Asplan Viaks metode er basert på en rekke levekårsindikatorer for levekårssoner. Illustrasjon: Asplan Viak

Asplan Viaks metode for levekårsundersøkelser
Asplan Viaks metode er basert på en rekke levekårsindikatorer for levekårssoner. Levekårssoner er geografiske områder med cirka 1500 – 2000 innbyggere. Mange av de grunnleggende levekårsindikatorene leveres av Statistisk sentralbyrå (SSB), men med hjelp av geografiske informasjonssystemer (GIS) er det nå mulig å utvikle og analysere andre, supplerende indikatorer tilpasset kunnskapsbehov og situasjon i den enkelte kommune eller region. Vår fremgangsmåte for levekårsundersøkelser ble utviklet etter en gjennomgang av metoder og opplegg for lignende undersøkelser, som ble gjennomført for Stavanger kommune i 2018.

Levekårsbildet vil vanligvis være sammensatt, og levekårssoner kan ha tegn til både gode og mindre gode levekår ut ifra ulike indikatorer. Av den grunnen kan rangering av soner etter en samlet «levekårsindeks» framstå som nokså vilkårlig. En slik rangering har også tidligere vist seg å være krevende å tolke og lett å misforstå. Asplan Viak har derfor utviklet en alternativ framstilling som er egnet for å gi oversikt over resultater på et passende detaljnivå, samtidig som det blir lett å identifisere soner med en eventuell opphopning av levekårsutfordringer.


Vil du vite mer om Asplan Viak og levekårsundersøkelser?
Ta kontakt med oss for å høre hva slags opplegg og tilnærming som kan tilpasses behovene i din kommune eller din region!