Asplan Viaks forslag til fremtidsbyen Trondheim

22. Mars 2019

De kulturhistoriske verdiene er Midtbyens DNA og danner en perfekt ramme rundt et godt handels- og byliv i fremtidsforslaget fra Asplan Viaks byplanleggere. Illustrasjon: Asplan Viak.

Hvordan skal Trondheim se ut i fremtiden? Denne uken åpnet utstillingen, der Asplan Viak, som en av fire utstillere viser frem sine visjoner for byen på oppdrag fra Trondheim kommune.

 

Hele 24 forslag kom inn da kommunen utlyste parallelloppdraget “Fremtidsbilder Trondheim 2050”. Asplan Viak gikk til topps i anbudskonkurransen, og sammen med tre andre team har vi fått i oppdrag å presentere en fremtidsvisjon for byen.
 

- Dette har vært en utrolig interessant, inspirerende og kompleks byutviklingsoppgave. Utfordringen har vært å legge til rette for fortetting, et bærekraftig byliv samtidig som vi har fokusert på bevaring av de fantastiske kulturhistoriske verdiene byen har sier sivilarkitekt Lene Nagelhus.
 

Fortetting med kulturhistoriske rammer

Asplan Viaks forslag til Trondheim 2050 legger tegner et bilde hvor samspillet mellom et moderne byliv utfoldes i historiske omgivelser.

- De kulturhistoriske verdiene er Midtbyens DNA og danner en perfekt ramme rundt et godt handels- og byliv. Trebyen og bryggene i Trondheim er unike, og vi mener at det nye som tilføres må spille på lag med disse kulturminnene. I vårt forslag har en langsiktig bevaring og forsterking av disse kvalitetene hatt høy prioritet, sier Nagelhus.

I dette arbeidet har vårt tverrfaglige team hentet inn ekspertise fra bylivseksperter som danske Living Cities og Institutt for CenterPlanlægning, i tillegg til Sosiologisk Poliklinikk. De har bidratt med gode innspill på hvordan kommunen kan skape attraktivitet i sentrum i en situasjon der handelen møter sterk konkurranse fra bl.a. netthandel.

 

Til tross for bevaringsfokuset har forslaget fra Asplan Viak funnet plass til mange nye kvadratmeter i Midtbyen og bydel sør. Illustrasjon: Asplan Viak

Grønn mobilitet

Våre byplanleggere mener at Trondheim anno 2050 har stort potensial til å bli en mer bærekraftig hverdagsby hvor det er lettere å leve miljøvennlig. Til tross for bevaringsfokuset har forslaget fra Asplan Viak funnet plass til mange nye kvadratmeter i Midtbyen og bydel sør. Vi foreslår at det etableres et lokalsentrum med skole og lokalsenterfunksjoner i Elgeseter-området. 
 

- Vi mener det er viktig å bygge 10-minuttersbyer tett inn mot Midtbyen, med høy boligfortetting. Vi har også lagt vekt på gode boforhold, gangforbindelser og varierte uterom i sentrum. For å få til dette må samspillet mellom byen, bylivet og bystrukturen fungere godt. Gjennomgangstrafikk bør føres utenom sentrumsområdene, på de eksisterende avlastningsvegene, sier Nagelhus.
Grønn mobilitet – gående, syklende og kollektivtransport må prioriteres høyt. Reisevaneundersøkelser viser at bilandelen i dag er på ca 52 prosent.
 

- Vi foreslår å ha en ambisjon om å få biltrafikken ned i 10 prosent innen 2050. Hovedprinsippet er å bruke den plassen vi allerede har i dag, men ved å gjøre en endring i disponering av arealer får vi mer plass for gående og syklende.. På den måten slipper vi også å rive verneverdig bebyggelse som ligger inn mot Elgeseter gate.

Mandag åpner utstillingen med de fire bidragene til parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 på Trondheim folkebibliotek hovedbiblioteket. Utstillingen står fram til 9. april.