Smarte løsninger og verktøy for et grønnere samfunn

06. Februar 2019

Demonstrasjon av nye verktøy. Foto: Asplan Viak

Da Asplan Viak inviterte til Åpent Hus i Stavanger i slutten av januar fikk de fremmøtte innsikt i nye verktøy og faglige foredrag og diskusjoner rundt temaene sirkulær økonomi, klimafotavtrykksanalyser, naturbaserte overvannstiltak samt bokvalitet og klimatiltak i byggesaker.


Det var femte året Asplan Viak i Stavanger arrangerte "Åpent Hus" hvor oppdragsgivere og samarbeidspartnere i regionen var invitert til en dag med fokus på dagsaktuelle foredrag og mulighet til å delta i fagdiskusjoner. Asplan Viak ønsket å sette fokus på smarte løsninger og verktøy på veien til et nullutslippssamfunn og deltakerne kunne selv kombinere foredrag og sy sammen eget program.


Resirkulering, ombruk og klimaverktøy
Tittelen på hovedforedraget var hvordan vi kan planlegge for et kretsløp hvor stadig ombruk og resirkulering fører til mindre behov for å ta ut nye råvarer. Anne Sigrid Nordby pekte på viktigheten av direkte ombruk av byggematerialer, og presenterte funn fra en nylig utarbeidet rapport om mulighetene som dette gir. Hogne Nersund Larsen fra Asplan Viak vil gjennomgikk de store linjene om klimafotavtrykket til bygg og anlegg demonstrert med verktøyet Klimakost som er Asplan Viak sitt egenutviklede verktøy for klimafotavtrykksanalyser på virksomhetsnivå, laget for både offentlige virksomheter og private bedrifter.


Geografisk samhandling og BIM
Senere ble ytterligere to verktøy presentert, både hvordan en geografisk samhandlingsportal kan bidra til raskere og bedre beslutninger, samt en demonstrasjon av hvordan BIM (Building Information Modeling) gir smart drifting av bygg og reduserer driftskostnader.


Blågrønn faktor
Landskapsarkitekt Silje Steinarsdatter Kjosavik delte sine erfaringer fra bruk av Blågrønn faktor i reguleringsplaner og byggeprosjekter. Dette er en metode for å sikre at effektive klimatiltak og blågrønne kvaliteter kommer inn i plan- og byggeprosjekter tidlig i prosessen. Etter noen års utprøving blir verktøyet nå utviklet til en Norsk standard.


Overvannstiltak
Til slutt ble det drøftet hvordan naturbaserte overvannstiltak i bygninger kan gi noe tilbake til byen i form av økosystem-tjenester som biologisk mangfold, lokal luftkvalitet, støy, energiforbruk i bygninger, fasadens levetid og overvannshåndtering. Siv.ing. Amalie Rage delte funnene fra sin masteroppgave om hvordan de ulike tiltakene blir verdsatt i planleggingsverktøy som BREEAM og Blågrønn faktor.
 

Demonstrasjoner av verktøy
I pausene ble det god tid til samtaler og demonstrasjon av andre verktøy som 3D-printing av planforslag og hvordan droner brukes til å skaffe oversikt fra luften over prosjektområder, registering og dokumentasjon samt generering av kartdata.