Asplan Viak med planer for nye Majorstuen

04. Februar 2019

Asplan Viak utarbeider, på oppdrag fra Ruter, reguleringsplan for Majorstuen kollektivknutepunkt på overflaten og byutviklingen på dagens sporområde. Et viktig transformasjonsprosjekt som vil sette sitt preg på hovedstaden.

 

Majorstuen er et av landets aller største kollektivknutepunkter. Dagens sporområde utgjør samtidig en av de kraftigste barrierene i Oslo indre by. Dette medfører oppsplitting av nabolag, turveier, grønnstruktur og vassdrag, samt at nesten all trafikk samles i Majorstukrysset – midt i knutepunktet.

- Planforslaget tar høyde for at langt flere vil reise til og via Majorstuen i fremtiden. Vi har lagt stor vekt på arbeidet med trafikale løsninger som håndterer alle trafikantgrupper, men prioriterer gående, syklende og kollektivreisende, forteller Asplan Viaks oppdragsleder, Faste Lynum.

 

Planlegger nye gater

Med nye T-banelinjer i Oslo må ny stasjon på Majorstuen bygges under bakken.

- Et viktig grep har vært å legge til rette for et gjennomgående bygulv på gateplan for både de reisende og bylivet for øvrig. Majorstuen er per i dag et av de dårligst tilrettelagte områdene for sykkel i Oslo. Dette endres med gjennomgående sykkeltraseer i alle hovedgatene, sier Lynum.

Også biltrafikken legges om, og en ny tverrgate vil avlaste og forenkle Majorstukrysset, og sørge for at trafikken i mindre grad er i konflikt med bylivet i knutepunktet.

 

Høye miljøambisjoner

Sporområdet foreslås i stor grad som et offentlig tilgjengelig område, der nesten halvparten vil bli en ny park.

Et miljøprogram som på områdenivå ivaretar byens miljøambisjoner er også en viktig del av det nye planforslaget.

- Dette inneholder viktige miljøtema som byøkologi, overvannshåndtering, lokalklima og tilrettelegging for miljøvennlig transport, sier Faste Lynum.
 

Nye Majorstuen. Illustrasjon: Asplan Viak