Pleiefritidsordningen (PFO) - Hvordan møte eldrebølgen?

13. Desember 2018

En viktig premiss i prosjektet er å se på de pleietrengende som ressurser heller enn byrder. Illustrasjon: Asplan Viak

Kan alternativ planlegging bidra til et mer inkluderende samfunn som blant annet avlaster helsevesenet? Asplan Viak har latt utvalgte studenter få bryne seg på en av våre største samfunnsutfordringer.

Sammen med tverrfaglige veiledere fra Asplan Viak og fagfolk innenfor helse og omsorg, har syv utvalgte studenter – med ulik fagbakgrunn blitt utfordret til å komme med nye løsninger for hvordan eldrebølgen kan håndteres.

Oppgaven har sett på økonomi, teknologi og sosiologi som endrer løsningene og utfordringene for de eldre. Sammen med studentene har Asplan Viak skapt prosjektet PFO - Pleiefritidsordningen.

- Prosjektet har som mål å avlaste helsevesenets byrde via alternativ planlegging og ønske om å skape inkluderende samfunn for mange brukergrupper, særlig eldre, sier Asplan Viaks byplanlegger, Håkon Ellingsen. 


Se på de pleietrengende som ressurser

En viktig premiss i prosjektet er å se på de pleietrengende som ressurser heller enn byrder.
- Ved å koble et bredt spenn av brukere kan man få til synergier som ikke kunne oppstått skulle via institusjonalisering eller separasjon av disse brukerne, forklarer Ellingsen.  
Prosjektet mener man må se på samlet planlegging, samt skape infrastruktur som tilrettelegger for en ny type av passiv omsorg, hvor også teknologi understøtter dette.

 

PFO har som mål å skape en livsløpsby gjennom en balansert sammensetningen av lokalt brukerbehov for ulike brukere i alle livets stadier. Illustrasjon: Asplan Viak

Sambruk og flerfunksjonalitet

Målet er å skape en livsløpsby, eller livsløpshus. Livsløphuset har brukere i alle aldere, familier, studenter, enslige, par mm. Sammensetningen av disse blir balansert i forhold til ønsker eller tyngden av brukerne og deres behov lokalt.

- Sambruk og flerfunksjonalitet er en nøkkel for at dette lykkes, særlig fordi det vil i fremtiden kreves en kulturendring av hva vi kan forvente av individuell oppfølging og ivaretaking som eldre, sier Ellingsen. Likevel er det svært viktig å skape gode, trygge og private omgivelser. Med fellesfunksjoner øker man sikkerheten og reduserer ensomheten. Livsløpshusene eller livsløpsbyen må ha den fleksibiliteten at beboerne kan flytte mellom enheter som tilfredsstiller endrede behov, uten at man flytter ut av området. For å få til dette blir PFO et viktig verktøy.

- Modellen skal være overførbar mellom byer og mindre tettsteder, systematikken og logikken forblir den samme.
 

Et viktig diskusjonsgrunnlag og alternativ til debatten

Prosjektet er en av mange mulige løsninger for å sikre fremtidig velferd. Den er sånn sett ikke en enestående fasit, men et viktig diskusjonsgrunnlag og alternativ til debatten.
- En viktig lekse fra arbeidet er at dagens planlegging ikke tar innover seg alvorligheten av utfordringene eldrebølgen medfører. Både politikere, kommuner, planleggere og vanlige folk må bli mer kompetente på problemene, påpeker vår byplanlegger. 
Asplan Viak vil derfor jobbe strategisk videre med bakgrunn i studentenes arbeid for å sikre nye måter å møte disse utfordringene når vi former fremtidens byer og tettsteder. Dette vil være essensielt for et velfungerende og inkluderende samfunn for alle i fremtiden.