Asplan Viak anbefaler nye grep i bolig- og arealpolitikken

02. November 2018
Fersk Asplan Viak- rapport anbefaler at de statlige planretningslinjene for samordnet bolig- areal og transportplanlegging revideres med sikte på å integrere bolig for alle, sosioøkonomiske hensyn og sosial bærekraft som tydeligere hensyn i retningslinjene.

Fersk Asplan Viak- rapport anbefaler at de statlige planretningslinjene for samordnet bolig- areal og transportplanlegging revideres med sikte på å integrere bolig for alle, sosioøkonomiske hensyn og sosial bærekraft som tydeligere hensyn i retningslinjene.

Kommunene må ta helhetlig grep og bruke tilgjengelige virkemidler for å være en aktiv boligpolitisk aktør. Bolig for alle krever at sosial bærekraft må styrkes som tema i arealplanleggingen med tydeligere statlige føringer.

 

Asplan Viak har gjennomført et prosessrettet og bredt anlagt KS-FoU prosjekt om kommunen som boligpolitisk aktør. Prosjektet har i prosessen hatt deltagelse fra KMD, kommuner, fylkeskommune, Husbanken, Distriktssenteret, Entreprenørforeningen bygg og anlegg, NIBR og KS. Rapporten tar opp de utfordringene kommunene har i arbeidet med bolig for alle, og hovedelementene i og samarbeidet om en helhetlig kommunal boligpolitikk.
 

Ensidig vektig i arealpolitikken

Den adresserer flere sentrale utfordringer som behovet for bedre vurderinger og samarbeid om bolig- og boligbyggebehovet, sterkere vekt på situasjonen for barnefamilier med «vanlige inntekter», og adressering av dilemmaer som ikke håndteres i arealpolitikken. Rapporten peker på at arealpolitikken har hatt for ensidig vekt på klima, areal og transport, og i for liten grad sosioøkonomiske hensyn og sosial bærekraft. Den anbefaler at de statlige planretningslinjene for samordnet bolig, areal og transport revideres med sterkere vektlegging av sosial bærekraft.