Lanserer ny standard for vann og avløp

24. Mai 2018

Norge har et etterslep på vann- og avløpssystemet som det vil koste 280 milliarder kroner å utbedre. Arnhild Krog fra Norsk Vann håper norske kommuner vil ta den nye DiVA-plattformen i bruk for å tette hullet.

Denne uken ble den nye DiVA-guiden lansert. DiVA, Digital VA-forvaltning, skaper en helt ny standard for hoved- og saneringsplaner i vann- og avløpsbransjen. Omlag 30 personer hadde møtt opp til lanseringen, som fant sted i Powerhouse Kjørbo i Sandvika.

 

- Guiden vil ha stor betydning for vannbransjen fordi det nå blir mulig å utarbeide planer som med større sikkerhet enn tidligere vil sikre at kommunen investerer i de riktige tiltakene og dermed blir i stand til å drive en mer effektiv og målrettet planlegging og forvaltning, sier Anette Kveldsvik Desjardins, silvilingeniør i VAR teknikk og fagansvarlig for overordnet planlegging i Vann og miljø avdelingen hos Asplan Viak. Desjardins har vært en sentral bidragsyter i DiVA-prosjektet og er styremedlem. 

I tillegg vil den sørge for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser, altså abonnentenes penger.

- Forhåpentligvis vil den føre til at flere kommuner utarbeider hoved- og saneringsplaner og dermed at omsetningen hos både rådgivende ingeniører, entreprenører og rørprodusenter vil øke. 

 

Viktig redskap for å innhente etterslep i bransjen


DiVA er et FoU prosjekt som ble utført i årene 2012-2017, som et samarbeidsprosjekt mellom Asplan Viak AS, Norconsult, SINTEF, BIT, NTNU, Rosim, Norsk Vann, MEF, rørprodusenter og flere kommuner. Prosjektets bakgrunn var det store saneringsetterslepet på vann- og avløpsnett i Norge, i tillegg til strengere myndighetskrav, klimaendringer, befolkningsvekst og urbanisering.

- Vi har stort investeringsbehov i bransjen vår. For at vi skal klare de utfordringene vi har, må kommunene frem mot 2040 bruke 280 milliarder kroner på vann- og avløpssiden, blant annet for å tilpasse oss til et endret klima, befolkningsvekst og strengere krav både nasjonalt og fra EU. Det betyr nye løsninger og samarbeid på tvers, sier Arnhild Krogh fra Norsk Vann.

DiVA-guiden syboliserer et viktig bransjeløft. 

-  Alle kommuner vil kunne ha nytte av den fordi de da får bedre planer og alle rådgivende ingeniører som jobber med vann og avløp vil kunne få nytte av den ved at de får muligheten til å utarbeide bedre planer, sier Anette Kveldsvik Desjardins.