Ny Klima- og energiplan for Porsgrunn og Skien

11. Oktober 2017
Porsgrunn. Foto: Rikke Philippi

Porsgrunn. Foto: Rikke Philippi

Asplan Viak har bistått i arbeidet med utarbeidelse av forslag til ny Klima- og energiplan for Porsgrunn og Skien kommuner for 2017-2025. Forslaget er nå lagt ut på høring. 

 

Arbeidet har bestått i å kartlegge status for klimagassutslipp fra kommunene, sette mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden, og å foreslå strategier og tiltak for å nå målet om utslippsreduksjon. Dette har blitt gjort på bakgrunn av en tiltaksanalyse der forventede effekter av de ulike tiltakene er lagt til grunn for å beregne prognoser for fremtidige utslipp. Framskrivingene av utslipp er gjort både for direkte utslipp innenfor kommunenes geografiske grenser, og for klimafotavtrykket for kommunenes virksomhet. 


Overordnede mål

De overordnede målene for Porsgrunn og Skien er satt til følgende:

  • Porsgrunn og Skien skal redusere de totale klimagassutslippene som skjer innen kommunegrensene (ekskludert industri og skipstrafikk) med 35 % innen 2025, sett i forhold til 2015
  • Klimafotavtrykket til Porsgrunn og Skien sin egen virksomhet skal reduseres med 30 % innen 2025, sett i forhold til 2015
  • I 2030 er Porsgrunn og Skien robuste til å møte fremtidige klimaendringer
  • Porsgrunn og Skien skal ha gode bymiljø som gjør det attraktivt å bo, jobbe og å handle i bysentrene

I tillegg til mål og tiltak for reduksjon av klimagassutslipp, er det også utarbeidet tiltak som ikke er rettet mot reduksjon av utslipp, men som omfatter andre miljøaspekter. 


7 fokusområder

Det er til sammen foreslått mål, langsiktige strategier og tilhørende tiltak for 7 fokusområder:

  • Bedre bymiljø
  • Arealbruk og transport
  • Klimatilpasning og blågrønn by
  • Energibruk og klimagasssutslipp fra bygg og anlegg
  • Innkjøp, forbruk og avfall
  • Næringsliv og teknologi

Klima- og energiplanen skal revideres fortløpende i perioden (minst hvert 4. år) med nye tiltak for å følge opp arbeidet mot målene.

 

 

 

Figur 1: Framskrivinger av direkte klimagassutslipp innenfor kommunenes geografiske grenser, dersom foreslåtte tiltak gjennomføres. Framskrivingene viser at tiltakene som er foreslått i denne versjonen av klima- og energiplanen langt på vei kan bidra til å nå målet om 35 % reduksjon av direkte klimagassutslipp innen 2025, men at det kreves at flere tiltak iverksettes ved neste revisjon av planen for å komme helt i mål.

Figur 2: Framskrivinger av klimafotavtrykket av kommunenes egen virksomhet, dersom tiltak foreslått i denne versjonen av planen gjennomføres. Som for de geografiske direkteutslippene, anslås det at tiltakene foreslått i denne versjonen av klima- og energiplanen ikke er nok alene til å nå reduksjonsmålet for 2025.