Nytt klimaverktøy for vannbehandlingsanlegg

09. Oktober 2017
Illustrasjonsfoto: Svartediket vannbehandlingsanlegg.

Illustrasjonsfoto: Svartediket vannbehandlingsanlegg.

Asplan Viak har utviklet et klimaverktøy for vannbehandlingsanlegg.

Vannbehandling er en energiintensiv sektor med betydelige investeringer i bygg og konstruksjoner samt et høyt forbruk av materialer og energi i bruksfasen. Nå har Asplan Viak utviklet et verktøy som enkelt beregner klimapåvirkningen av konstruksjon og drift av anlegget allerede i dimensjoneringsfasen. Dette gjør det mulig å få en oversikt over de delene av livsløpet hvor de største utslippene skjer, og dermed gjøre tiltak for å redusere klimafotavtrykket til prosessen.
 

Beregner miljøpåvirkning

Vi får inn data på forventet material- og energibruk i anleggs- og driftsfase basert på dimensjonering av anlegget. Ved hjelp av livsløpsvurderinger (LCA) kan vi beregne miljøpåvirkningen gjennom hele livsløpet - fra materialutvinning, konstruksjon og transport, til drift, vedlikehold og avhending. Hvilke innsatsfaktorer som har størst miljøpåvirkning vil variere med prosessteknologien, men typiske påvirkninger er forbruk av de viktigste bygningsmaterialer, betong og stål, produksjon og transport av filtermasser og kjemikalier, energibruk i prosessen, og behandling av slamavfall.

Det er også stor forskjell på klimafotavtrykket av ulike kjemikalier og filtermasser brukt i en spesifikk prosess, og ved hjelp av LCA kan man da optimere disse og få et godt beslutningsgrunnlag for miljøeffekten av systemet.  

LCA brukes ofte til beregning av et klimafotavtrykk i CO2 ekvivalenter, men også andre miljøpåvirkningskategorier kan benyttes, som potensiale til eutrofiering av ferskvann eller utslipp av giftstoffer som er skadelige for mennesker.
 

Beslutningsverktøy

Verktøyet oppstod som et tverrfaglig samarbeid mellom Energi og Miljø-avdelingen og Vann og Miljø-avdelingen i Asplan Viak. Vår kompetanse på miljøvurderinger og LCA i kombinasjon med vår solide erfaring med dimensjonering av vannbehandlingsprosesser, har gjort det mulig å lage et verktøy som kan gi en ny dimensjon til beslutninger i utredningsfasen.

Klimaverktøyet blir allerede benyttet ved dimensjonering av flere vannbehandlingsanlegg blant annet Ålesund Vannverk og ved utvidelse av Espeland VBA utenfor Bergen. Vi tror dette arbeidet kan bli en nyttig ressurs for planleggere av fremtidens vannforsyning.