Vellykket oljevernøvelse med digitalt verktøy fra Avinet i sentral rolle

02. Oktober 2017
I Kystverkets aksjonssentral i Horten har personell jobbet med å håndtere scenarioet. Foto: Kystverket

I Kystverkets aksjonssentral i Horten har personell jobbet med å håndtere scenarioet. Foto: Kystverket

25.–29. september gikk den største oljevern- og kjemikalievernøvelsen i norsk historie av stabelen utenfor Langesund. Digitale verktøy utviklet av Asplan Viaks datterselskap Avinet, spilte en sentral rolle.

Olje- og kjemikalivernøvelsen SCOPE 2017 – Skagerrak Chemical Oilspill Pollution Exercise – engasjerte om lag 300 deltagere fra fem land samt EU, og observatører fra 70 nasjoner. 

Hovedscenariet var: hva skjer når en kjemikalietanker og en oljetanker kolliderer? På øvelseskartet sto blant annet oljevern, bekjempelse av kjemikalielekkasje, evakuering og nødhavn, samt øvelse på nasjonale og internasjonale samarbeidsavtaler.

 

Kystverket var hovedarrangør av øvelsen, som ble besøkt av såvel samferdselsminister som kronprins.

- Det er imponerende å se hvordan alle disse ressursene blir koordinert, sa HKH Kronprins Haakon under sitt besøk.

 

HKH Haakon Magnus lot seg imponere på kontrollsenteret. Foto: Kystverket / Jakob Storm Leth.

Strandrensingstiltak organisert ved beredskapsløsning utviklet av Avinet

 

I forhåndsomtaler av øvelsen på kystverket.no vises det til at man i telemarksområdet fremdeles har opprydningsarbeidet etter grunnstøtingene til Full City og Godafoss friskt i minne.

– Vi ser fram til å få testet gjennomføringen av strandrenseoperasjon med innsatsorganisering, uttalte Jan Kristoffersen fra IUA Telemark.

 

Denne strandrenseoperasjonen, fra registrering og tiltak til evaluering i ettertid, ble altså organisert ved hjelp av en digital beredskapsløsning utarbeidet av Asplan Viak Internet. Slik fungerer det:

 

  • Før oppryddingen kan starte er det ønskelig å raskt hente inn grundig informasjon om hendelsens omfang. Under befaring benyttes derfor en mobilapp der brukeren fyller ut skjemaer basert på standarden Shoreline Cleanup and Assessment Technique (SCAT). Gjennom å kombinere registrerte og innsamlede data med ulike temakart skaffer innsatsledelsen seg et godt overblikk over situasjonen, noe som er til stor hjelp når beslutninger skal tas.
  • Data fra befaringen lastes opp til en sentral, som så utarbeider arbeidsordrer basert på funnene.
  • Under selve rensearbeidet benyttes appen til dagsrapporter, der blant annet oppsamlet masse og olje registreres. Fargekoding av status for segmentene gir et raskt overblikk over progresjonen i arbeidet.
  • I etterkant av en aksjon kan det foretas en evaluering ved å gå gjennom historikken. Man kan gå til spesifikke tidspunkt i kartet for å se den til enhver tid gjeldende status i opprydningsarbeidet.