Hvor mange mennesker kan det bo i Oslo sentrum?

22. Juni 2017

Gjennom prosjektet Oslo 100 000 undersøker Asplan Viak, sammen med Grape Architects og SLA boligpotensialet i Oslo sentrum.

Oslo skal fortettes. Alle prognoser og plangrep støtter opp under dette. Hvor veksten skal skje er i stor grad styrt av nylig vedtatt kommuneplan, hvor indre by er en viktig brikke. Det er overordnet mål om en bymessig utvikling, med fokus på kvalitet og bærekraft.

 

Genuint engasjement

Asplan Viak, Grape Architects og SLA har på eget initiativ startet et prosjekt hvor vi ser nærmere på hvor – og hvordan byen kan fortettes.
Ønsket er å løfte diskusjonen til en overordnet og helhetlig tilnærming som spenner fra infill til påbygg og nybygg, kvartalsmessig utvikling, og gaterommet som en viktig ressurs i dette.

-Vi ingen bestilling fra kunder, så dette gjør vi helt på eget initiativ. Det er drevet av en faglig og genuin nysgjerrighet og interesse for temaet, sier Netten Østberg, fagdirektør i Plan og Arkitektur hos Asplan Viak.
 

Oslo 100 000 som brobygger og døråpner

Nå i oppstarten har prosjektet konsentrert seg om området rundt Kvadraturen.
Kvadraturen er et særlig komplekst område med tanke på bevaringshensyn, trafikkmønster og eiendomsstruktuktur.

- Hvis dette skal lykkes må vi få til et samspill mellom mellom eksisterende virksomheter, gårdeiere, potensielle utviklere beboere og myndighetene som legger til rette for utviklingen. Vår rolle blir å bringe disse aktørene sammen slik at vi i fellesskap kan finne muligheter, drøfte løsninger og kanskje starte noen prosesser, sier Østberg.

Prosjektet Oslo 100 000 er i oppstartsfasen og vi kan vente oss mange spennende utspill i tiden fremover.


 

Oslo 100 000-partnere: (FV) Maren Bjerkeng - Grape architekts, Franziska Meisel - SLA og Netten Østberg - Asplan Viak. Foto: Asplan Viak