Evaluering av sykkelopplæring i grunnskolen

09. Februar 2017

Foto: Asplan Viak

Trygg Trafikk avdeling Rogaland ønsket å evaluere sin virksomhet innen sykkelopplæring for skoleelever i grunnskolen. Asplan Viak fikk oppdraget med å gjennomføre evalueringen i fylket.


Det er særlig lagt vekt på å evaluere Sandnes Sykkel- og aktivitetsgård som drives av Trygg Trafikk og som finansieres av fylkeskommunen. Sykkelgården tilbys av praktiske grunner kun til skolene i sørfylket. Evalueringen er gjennomført ved hjelp tre elektroniske spørreundersøkelser som delvis er koplet sammen.

Trygg Trafikk har deltatt under hele prosessen og har i stor grad bidratt til at oppdraget er blitt gjennomført på en god måte.
 

Hovedmålet med undersøkelsen

Hovedmålet med undersøkelsen har vært å kartlegge sykkelopplæring for barn i grunnskolen i Rogaland. Et viktig aspekt ved undersøkelsen har vært å kartlegge om deltakelse på Sandnes sykkel- og aktivitetsgård er viktig for sykkelopplæringen for barn og om deltakelse på Sykkelgården fører til at elevene bruker sykkelen mer enn de andre og kan mer om trafikkregler og trafikkforhold. Sykkelgården gir tilbud til skolene i sør-fylket om en sykkeldag for 5. klassinger.
 

Type evaluering

Evalueringen er belyst ved tre spørreundersøkelser (QuestBack);

  • en undersøkelse rettet mot skolene der rektor eller inspektør har svart.
  • en undersøkelse rettet mot den eller de lærerne som på den aktuelle skole hadde ansvaret for sykkelopplæring i skoleåret 2015/16.
  • og en undersøkelse rettet mot elevene.

2200 elever på  4., 5. og 6. trinn i Rogaland har svart på undersøkelsen.
 

Konklusjon

Undersøkelsen gir ikke grunnlag for å hevde at Sandnes Sykkelgård representerer en bedre sykkelopplæring enn hva som gjøres på andre skoler når elevenes sykkelbruk og kunnskap om trafikkforhold legges til grunn for vurderingen.

Lærerne som har deltatt på brukerkurs på Sykkelgården, mener i stor grad at Sykkelgården er et godt pedagogisk tilbud og at deltakelse er nyttig for lærerne.

 

Foto: Asplan Viak