Asplan Viak kartlegger myndighetenes bruk av digital plandialog

19. Januar 2017

Asplan Viak kartlegger behovet for fremtidig digital dialog. Illustrasjon: Pixabay

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har Asplan Viak utarbeidet en rapport som vil danne grunnlaget for departementets videre arbeid med digitalisering av planprosessen.

Formålet med rapporten er å skaffe innsikt og oversikt over hvordan plandialog mellom kommuner og regionale myndigheter (fylkesmenn og fylkeskommuner) foregår i dag og hvilke behov og ønsker en har for digital dialog for fremtiden.
 

Besparelser og effektivisering

Kartleggingen skal inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget for KMDs videre arbeid med å legge til rette for regelverk og metoder for enklere og mer effektiv kommunikasjon mellom aktørene i en planprosess.
 

En rekke kommuner har innført elektroniske verktøy for dialog mellom kommune og publikum, såkalt plandialog. Regionale myndigheter bruker i svært liten grad disse løsningene til å gi uttalelser til nye arealplaner, innhente informasjon om planer og å følge framdriften i arealplanprosessene.

Rapporten viser at dette skyldes at dagens løsninger ikke er reelt besparende for regionale myndigheter. Rapporten peker på flere forhold som må forbedres for at dette blir tatt i bruk og dermed gi besparelser og raskere planprosesser.
 

Slutten på fysiske brev og dokumenter

I planprosessene skal kommunale saksbehandlere, politikere, publikum, utbyggere, planleggere og andre offentlige aktører kommunisere og gi innspill. Tradisjonelt har denne dialogen skjedd ved oversendelse av fysiske brev mellom aktørene, som har blitt arkivert i de ulike aktørers sak- og arkivsystemer. I dag foregår saksbehandling og dialog i mer eller mindre grad elektronisk i en eller annen form.

Mange kommuner og andre offentlige organ har tatt i bruk fullelektronisk saksbehandling, som også innebærer digital godkjenning av brev. Dermed ligger det til rette for at fysiske brev og dokumenter kan utgå i sin helhet.