VegLCA: verktøy for klimabudsjett for veg-infrastruktur

01. November 2016

Statens Vegvesen har gjennom FoU-programmet LEIV fått utviklet et verktøy for å beregne miljøfotavtrykket knyttet til å bygge og drifte veger. Asplan Viak har stått for utviklingen av verktøyet, som nå gjennomgår en utprøvingsfase.

Verktøyet er basert på prosesskode i henhold til håndbøkene R761 og R762. Det er laget for at vegplanleggere enkelt kan lage klimabudsjett for sine løsninger i sen planleggingsfase, og gjøre relativt detaljerte analyser av hvilke komponenter og aktiviteter som bidrar mest til utslipp.

Metodikken som legges til grunn for beregningen er basert på livsløpsvurdering (LCA). Asplan Viak har lang erfaring med å gjennomføre utredninger av miljøfotavtrykk for samferdselsinfrastruktur, blant annet for ulike jernbaneprosjekter og den nasjonale høyhastighetsutredningen.

Både veg i dagen, tunnel og bruinfrastruktur dekkes av verktøyet, i tillegg til selve driften av infrastrukturen (ikke trafikk) og konsekvenser som vedlikeholdsaktiviteter har på trafikk.

Det beregnes miljøfotavtrykk innen en rekke ulike kategorier: Klima, eutrofiering, forsuring, fotokjemisk smog og akkumulert energiforbruk. Alt er organisert i et oversiktlig regneark med egne faner for innlegging av data på prosesskodenivå, og faner som presenterer resultatene på en oversiktlig måte. Det er laget et kursopplegg for opplæring i bruk av verktøyet, og det første kurset ble holdt i Stavanger høsten 2016.

Verktøyet gjennomgår nå en utprøvingsfase. Kontaktperson i Vegvesenet er Bob Hamel. Se link i kolonnen til høyre.