Klima og kommunal mat får støtte

28. Oktober 2016

Asplan Viak skal sammen med Østfoldforskning hjelpe Fredrikstad kommune med å redusere klimafotavtrykket til kommunalt matkonsum.

Klimafotavtrykket til mat som kjøpes til bruk i kommunale tjenester er estimert til 250 000 tonn CO2 ekvivalenter totalt i Norge.
En innledende kartlegging (klimafotavtrykksanalyse med Klimakost) for 2015 utført av Asplan Viak, viser at 5 % av kommunens klimafotavtrykk er knyttet til matinnkjøp. 

Dette ønsker Fredrikstad kommune å gjøre noe med. Klimasatsordningen har bevilget 700 000 kr slik at Asplan Viak i samarbeid med Østfoldforskning kan hjelpe kommunen med å redusere klimafotavtrykket fra kommunalt matkonsum.

Utslippsreduksjoner
For enkelte tjenestefunksjoner er andelen vesentlig høyere: For tjenestefunksjonen «253 Pleie, omsorg, hjelp, rehabilitering i institusjon» var andelen hele 28 % i 2015.

Disse klimafotavtrykktallene er kryssløpsbaserte og således å betrakte som estimater. I prosjektet ønsker vi å beregne klimabidrag på en mer nøyaktig og detaljert måte med bruk av fysiske matvaredata kombinert med LCA baserte klimaintensiteter. Dette er nødvendig for å kunne vurdere utslippsreduksjoner av gjennomførte tiltak.

Konkrete tiltak
Basert på de faktiske matinnkjøpene i Fredrikstad kommune og en litteraturgjennomgang av eksisterende livsløpsanalyser, skal klimafotavtrykket for kommunens matinnkjøp og typiske klimareduserende tiltak beregnes. Ut fra resultatene av disse analysene skal det utvikles konkrete råd om hvilke typer matvarer kommunens virksomheter bør handle for å redusere klimafotavtrykket knyttet til mat.

For å kunne følge med på utviklingen skal det utvikles et beregningsverktøy slik at kommunen kan følge med på utviklingen i en driftsfase. Verktøyet skal også inneholde en funksjonalitet som estimerer effekten av et utvalg tiltak.