Sverige etterspør Asplan Viaks lokalklimakompetanse

09. September 2016

Gøteborgs havneområde med skisse for utvikling av Karlastaden sentralt i bildet. Bildet er publisert i dokument fra Gøteborg Stad, Stadsbyggnadskontore, 2016 «Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg».

Asplan Viak har i løpet av året 2016 fått tildelt to lokalklimaoppdrag i Göteborgs havneområder. Det ene er gitt av Stadsbyggnadskontoret; «Frihamnen» og det andre av den private utbyggeren SERNECE; «Karlavagnsplatsen».

Gøteborg har som mange andre havnebyer, pågående transformasjon av store havneområder. Havnevirksomhet flyttes ut, og nye bydeler med hovedvekt av boliger skal utvikles. Et godt lokalklima er et av flere suksesskriterier for å oppnå gode utearealer for opphold og ferdsel. Lokalklimahensyn betyr at det tas hensyn til vind- og sol-/skyggeforhold samt luftforurensning i planleggingen. 

«Frihamnen»
I prosjektet «Frihamnen» gir Asplan Viak blant annet lokalklimainnspill til tre parallelle landskapsarkitekt-team som skal utarbeide den store Jubileumsparken i området. Parken skal fungere som fellesområde for de 15.000 menneskene som det planlegges for i «Frihamnen», og er den største planen Stadsbygnadskontoret i Göteborg noen gang har utført. 

Vi gir veiledning til blant annet orientering av gateløp, plassering av høyere bebyggelse, utforming av havnefront og plassering av mindre plassrom. 

Planlegger Nordens høyeste bygg
På «Karlavagnsplatsen» finnes det planer for Nordens høyeste bygning (260 meter høy) og her står vindsimulering av byggets virkninger på omgivelsene sentralt. Også i dette området skal det inn et stort antall boliger i kombinasjon med kontorer og næring. Det satses på grønne tak for opphold. Også skolene og barnehagene har sine uteområder på tak.

Vi har tidligere gjort en lokalklimaanalyse i Centralen-området (området rundt Jernbanestasjonen) i Göteborg for Stadsbygnadskontoret. Her utførte vi analyser av på hvordan lokalklimaet vil kunne bli endret ved en byutvikling med ny bebyggelse, gater, plasser og parker i et område som i dag er dominert av infrastrukturanlegg og store parkeringsplasser. Vi har også anbefalt prinsipper for hvordan det kan tas lokalklimahensyn i utformingen av uterommene. 

 

Fysisk modell av "Karlavagnsplatsen" - punkthuset er 260 meter høyt. I forgrunnen sees bebyggelse med en skala som er mer vanlig i havneområdene, blant annet "Frihamnen". Foto: Asplan Viak