Miljø som strategi i industrien

31. Mai 2016

Foto: Celsa Nordic

Industrien er i ferd med å erkjenne at miljøbegrepet er en vesentlig del av en vellykket forretningsstrategi. Fra å være noe for spesielt interesserte, har bærekraft og «vugge til vugge»-filosofien begynt å få fotfeste i de fleste bransjer.

Å ha oversikt over sin bedrifts- og sine produkters totale miljøbelastning og inkludere dette som en del av strategisk planlegging, kan gi bedrifter lavere finansiell- og omdømmemessig risiko. Dette sikrer et konkurransefortrinn sammenliknet med aktører som ikke hensyntar dette. Spesielt fremheves potensialet for verdiskapning og innovasjon gjennom å kjenne sine verdikjeder og koblingen til miljø.

«Omstillingene som verdenssamfunnet må gjennom de neste 50 årene er enorme»

Foto: Celsa Nordic

Måling av bærekraft

For at bedrifter og produkter med miljømessig bedre løsninger og forretningsmodeller skal få utbytte av sine fortrinn, kreves det robuste verktøy og metoder for å måle bærekraft og miljøprestasjon. I tillegg må dokumentasjonsformatene være transparente og pålitelige.

Et av de mest brukte og velutviklede dokumentasjonsformatene i industrien, er miljøvaredeklarasjoner (EPD). Dette er et standardisert format for beregning- og rapportering av miljøegenskaper til et produkt, og er klassifisert som en «type III» miljødeklarasjon. Til grunn for en EPD ligger livsløpsperspektivet, som sammen med et produktspesifikt sett med regneregler, utgjør rammeverket for EPD-ordningen. EPD Norge administrerer EPD-ordningen i Norge.

 

Miljø som konkurransefortrinn

Mange av Asplan Viaks kunder har miljø og bærekraft som et grunnleggende element i sin forretningsstrategi. Bedriftene jobber daglig mot en mer sirkulær økonomi og for å lukke materialsløyfene.

Et eksempel er armeringsstålprodusenten «Celsa armeringsstål» i Mo i Rana. I denne bedriften blir skrapstål fra mange ulike kilder, omdannet til nytt armeringsstål i en prosess som stadig forbedres i miljø- og energiytelse. På denne måten lukkes materialsløyfene, ved at brukt metall får nytt liv. 
Celsa utarbeidet sin første EPD allerede i 2010. Det er både myndighetspålegg og ønske om å bli mer konkurransedyktig som har vært drivkraften bak de mange miljøprosjektene.

Celsa ønsker at selve miljøytelsen skal bli en differensierende faktor i fremtiden. Det har derfor vært viktig for dem å skape en forståelse for hvordan strenge nasjonale miljøkrav har gjort at bedriftene i Norge har en generelt meget god miljøytelse; uten at det idag blir tatt tilstrekkelig hensyn til i anskaffelsesprosessen.

 

Del av kjernevirksomheten

Omstillingene som verdenssamfunnet må gjennom de neste 50 årene er enorme. Å utnytte ressursene på en miljømessig mest mulig optimal måte, og dokumentere sin miljøprestasjon og undersøke sine beslutninger med solide, faktabaserte tallunderlag, vil utgjøre en viktig del av industriens kjernevirksomhet fremover.

Hvis ambisjonen og intensjonen fra Parisavtalen omsettes til praksis, vil bedrifter som ikke har en miljøstrategi, falle av lasset og miste konkurransekraft.