Klimagassregnskap/-budsjett som verktøy for å bygge mest mulig miljøvennlig

31. Mai 2016

Illustrasjon: iStock

Ved å identifisere de største kildene til klimagassutslipp, kan man gjøre tiltak der det er mest effektivt. Hvilke aktiviteter i byggenes livsløp er det som forårsaker utslipp av klimagasser? Og hvordan dokumenterer vi dette?

Miljøprestasjonen til et bygg dokumenteres i et såkalt klimagassregnskap. Det betyr å regne med klimagassutslipp som forårsakes over hele byggets livsløp, av forbruk av materialer og energi som inngår i alle faser av utbygging, drift og vedlikehold, og avhending av bygget.

Det er hensiktsmessig å skille på klimagassbudsjett og klimagassregnskap, fordi det førstnevnte som regel påbegynnes allerede i tidlig fase av planleggingen. Dokumentasjon av byggets faktiske miljøprestasjon as built, i henhold til materialmengdene som er benyttet, er derimot riktigere å betegne som et regnskap.

«Arbeidet med klimagassberegninger bør startes så tidlig som mulig i planleggingen, fordi det er da muligheten til å påvirke de store grepene er størst»

Klimagassregnskap Råstølen sykehjem. Illustrasjon: Asplan Viak.

Materialvalgets betydning

Arbeidet med klimagassberegninger bør startes så tidlig som mulig i planleggingen, fordi det er da muligheten til å påvirke de store grepene er størst. For eksempel kan dette omhandle vurdering av å rive og bygge nytt, kontra rehabilitering av et eksisterende bygg.

Generelt sett kan man si at det er byggematerialene og energien som brukes over levetiden til å drifte bygget som har størst betydning for den totale miljøprestasjonen (utslipp i anleggsfasen og avhendingsfasen har mindre betydning).  

Ettersom vi bygger stadig mer energieffektive bygg, får utslipp forbundet med byggematerialene tilsvarende større relativ betydning for byggenes totale klimagassutslipp.

Stort sett vil det være slik at de materialene som forekommer i de største mengdene i bygget vil gi de største klimagassutslippene. Dette omfatter som oftest materialgruppene konstruksjonsstål, betong, armeringsstål, gips og glass.

 

Hva inngår i regnskapet?

Det er viktig å være bevisst på hva vi definerer at forårsakes av å oppføre bygget – det vi kaller analysens systemgrenser. Det er logisk å inkludere produksjon og transport av byggematerialene som inngår i bygget og energien som forbrukes i drift, men hva med for eksempel utslipp forårsaket av transport av arbeidere til og fra byggeplass i anleggsperioden? Eller av rådgivere til prosjekteringsmøter? Her gjelder det både å få med seg mest mulig av helheten, og å unngå for stor usikkerhet i beregningene. Det er også viktig å sørge for sammenliknbarhet, det vil si at klimagassberegninger for ulike bygg utføres i henhold til samme systemgrenser, slik at man kan sammenlikne miljøprestasjonen for et bygg med et annet. Det arbeides med å etablere en standard for klimagassregnskap for bygninger.

 

Nullvisjon

Klimagassberegninger er et viktig verktøy for å optimalisere bygningers miljøprestasjon. Ved å utarbeide klimagassbudsjett i tidlig planfase for et byggeprosjekt, kan man vurdere hvilke hovedgrep som kan gjøres for å få et lavest mulig samlet klimagassutslipp fra bygget over levetiden. For å minimere klimagassutslipp fra byggematerialer er det viktigste grepet optimalisering av materialbruk. Dersom vi velger å ta steget enda lenger, kan vi så planlegge energiløsninger som omfatter lokal produksjon av fornybar energi som kan kompensere for utslippene som forårsakes av å bygge og drifte, slik at vi får netto null utslipp over byggets levetid.