Asplan Viak går ZEN – veien til nullutslippssamfunnet

27. Mai 2016

Illustrasjon av Zero Village Bergen som utvikles av ByBo AS. Illustrasjon: Snøhetta

Asplan Viak blir partner i nytt forskningssenter for miljøvennlig energi. Her skal vi være med å skape fremtidens løsninger gjennom utvikling av bærekraftige byområder - med null utslipp av klimagasser. Løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Norges forskningsråd offentliggjorde 26.mai at de har innvilget støtte til «Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities». Det er NTNU og SINTEF som blir vertskap for dette nye Forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME ZEN). 

For Asplan Viak er det naturlig å løfte blikket mot fremtiden: Vi har lenge arbeidet med null- og plussenergibygg. Dette har bl.a. vært i samarbeid med ZEB (Zero Emission Buildings), og er ikke minst realisert gjennom Powerhouse samarbeidet. Nå vil vi være med på å ta utviklingen videre. Fokus skifter fra bygg til områder. Som ZEN-samarbeidspartner vil vi utforske nullutslippsløsninger i forbindelse med områdeutvikling. Dette vil omfatte samspillet mellom flere bygninger, infrastruktur for energi og transport, byplanlegging og områdeutvikling. En god kombinasjon for det tverrfaglig sterke Asplan Viak. Arbeidet i ZEN harmonerer svært godt med vår visjon om å bli den fremste arena for samfunnsutvikling.

Gjennom ZEN signaliserer Forskningsrådet og 35 samarbeidspartnere en tydelig satsing på nullutslippssamfunnet. Rammen for senteret er 400 millioner kroner fordelt over 8 år. Forskningsrådet finansierer halvparten av budsjettet, partnerne den andre halvdelen med egne penger og egeninnsats. Dette er et tydelig budsjett til forskning og innovasjon; til kraftfull innsats hos den enkelte industripartner og offentlig partner slik at resultater utvikles og implementeres i den enkelte organisasjon og i fellesskapet. 

ZEN- visjonen  er "bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser". For å oppnå dette vil prosjektet: 

  • Utvikle verktøy for prosjektering og planlegging av nullutslippsområder 
  • Skape nye forretningsmodeller, roller og tjenester som bidrar til fleksibilitet ved overgang til nullutslippssamfunnet 
  • Utvikle kostnad- og ressurseffektive bygninger med miljøvennlige materialer, teknologier, og konstruksjonssystemer 
  • Utvikle teknologier og verktøy for prosjektering og drift av energifleksible områder 
  • Utvikle verktøy for optimalisering av lokale energisystemer og disses interaksjon med overordnet energisystem 
  • Utvikle sju nullutslippsområder som skal fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologiene og løsningene som utvikles i senteret 

De sju områdene er lokalisert ulike steder i Norge, og omfatter både nye og eksiterende områder som skal oppgraderes og videreutvikles. Områdene finnes i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Steinkjer, Elverum og på Evenstad. Asplan Viak er allerede engasjert i 2 av disse områdene.