Asplan Viak leverer plan- og prosjekteringsforslag for hovedvegen mellom Oslo – Stockholm

15. April 2016

Oversikt Vinterbro. Illustrasjonen viser Vinterbrokrysset etter ombygging. Øverst til høyre er Myrdalsåsen og Kveldro Næringsområde. Illustrasjon: Asplan Viak

E18- strekningen mellom Retvet og Vinterbro er siste brikke som må på plass for å sikre motorvegstandard langs hele E18 fra Oslo til riksgrensen. Asplan Viaks forslag til reguleringsplan for strekningen, er overlevert Statens vegvesen og er nå ute til offentlig ettersyn.

I drøyt tre år har Asplan Viak vært engasjert av Statens vegvesen (SVV) i arbeidet med å planlegge og prosjektere ny E18 gjennom kommunene Ski og Ås. Strekningen er 16 km lang, med en anslått prislapp på om lag 7 milliarder.

- Vegnettet mellom E18 Riksgrensen - Oslo er en av de viktigste utenlandsforbindelsene i transportsystemet i Norge. Ved ferdigstillelse vil den nye firefelts motorvegen gi økt kapasitet, økt trafikksikkerhet og økt miljøgevinst, sier Asplan Viaks prosjektleder, Eivind Aase.

I tillegg vil den nye veien gi redusert reisetid. Bare fra Retvet til Vinterbro kortes tiden med 6 minutter.

Utbyggingskostnaden skal dekkes gjennom at halvparten dekkes av statlige midler, mens resten skal finansieres gjennom bompenger.

«Vegnettet mellom E18 Riksgrensen - Oslo er en av de viktigste utenlandsforbindelsene i transportsystemet i Norge. Ved ferdigstillelse vil den nye firefelts motorvegen gi økt kapasitet, økt trafikksikkerhet og økt miljøgevinst»

Eivind Aase, prosjekleder Asplan Viak.

film: Asplan Viak

Illustrasjon: Asplan Viak

Utfordrende strekning

Prosjektet inngår som et av Asplan Viaks viktigste samferdselsoppdrag, og har involvert et stort og tverrfaglig prosjektteam.
- Selv om vegingeniørene er sentrale i prosjektet, er de avhengig av å ha med seg veldig mange andre fagspesialister for å kunne finne de beste totalløsningene for vegen, forteller Aase.

Han anslår at rundt 10 tekniske fag og 10 utredningsfag har vært involvert i planleggingen og prosjekteringen fra vår side. Sammenkopling mellom E6 og E18, kryssing av Østfolbanen, passering av flere natur- og kulturminneområder, har vært noen av de sentrale utfordringene i prosjektet.  

I tillegg skal den nye strekningen etableres i et område som har høy nasjonal jordbruksverdi. Dette har resultert i et eget pilotprosjekt, «Ny jord-prosjektet», hvor SVV forplikter seg til å erstatte all dyrket mark som bygges ned som følge av E18-utbyggingen.

- «Ny jord» er et helt spesielt oppdrag hvor Asplan Viak har deltatt i arbeidet med å definere både arbeidsmetode og prosess, sier Aase.

Arbeidet er gjort i tett dialog med grunneierne i planområdet for å finne egnede og ønskede arealer for ny oppdyrking.

 

Vegen videre

Høringsperioden for planarbeidet avsluttes i midten av april. Det er med blandende følelser vår prosjektleder snart avslutter E18-oppdraget, som har pågått i drøye tre år.

- Vi har produsert en god plan, som vi er veldig fornøyd med å kunne levere innenfor avtalt tidsramme og budsjett. Samtidig blir det svært spennende å se hvilke innspill som kommer etter at materialet har vært på høring.

Når arbeidet med strekningen starter er fortsatt uavklart. I Nasjonal transportplan (NTP) er det forutsatt at anleggsarbeidet skal starte i 2023.

- Alt ligger til rette for at Ski og Ås kommune kan vedta reguleringsplanene når disse nå skal til politisk behandling. Dersom vedtakene kommer i år, kan anlegget igangsettes sommeren 2018. Dette er den siste gjenværende parsellen på norsk side og den mest trafikkerte delen av strekningen. Det er virkelig på tide at den blir bygget, mener Asplan Viaks prosjektleder Eivind Aase.