Trygg vannforsyning med fokus på grunnvann

07. Mars 2016

Bilde fra Støren under storflommen i 1942. Det meste av Støren sentrum inkl. Rørosbanen og Dovrebanen ligger under vann. Foto: Olaf Strand / NVEs arkiv.

Vårt viktigste næringsmiddel er vann, og en god og sikker vannforsyning er noe de fleste tar for gitt. For at det skal kunne være slik fremover, må grunnvannsressurser sikres større vern i arealplanleggingen.

I Norge har rikelig tilgang til vannressurser gitt rimelig strøm og vannforsyning sammenlignet med andre land. Vann er vårt viktigste næringsmiddel.
De siste 50 årene har økt fokus på vannkvalitet ført til økt satsing på grunnvann og vannbehandling. I dag forsynes ca. 40 % av de godkjenningspliktige vannverkene med grunnvann, men siden de største vannverkene benytter overflatevann er det knapt 15 % av landets befolkning som har grunnvann i springen. De fleste forsynes fra kommunale eller interkommunale vannverk, men det finnes ennå mange private vannverk.


Grunnvann og interessekonflikter

Vannforsyningen i Norge reguleres gjennom Drikkevannsforskriften. Et viktig poeng i Drikkevannsforskriften er å tilstrebe en så god råvannskvalitet som mulig, og at vannkilden er minst mulig truet av potensielle forurensningskilder. Grunnvann er derfor en velegnet vannkilde for mange vannverk. De største grunnvannsanleggene i Norge henter vann fra elve- og breelvavsetninger. Felles for disse grunnvannsforekomstene er at de er attraktive områder for andre brukerinteresser som boligbygging, bygging av ny infrastruktur (vei, jernbane flyplass), industriområder, søppelplasser, landbruk, militærleirer, kirker etc.

«For en hydrogeolog oppleves dette som et paradoks. Alle ønsker rent og trygt vann, men likevel blir ikke gode grunnvannsressurser prioritert særlig høyt i arealplanleggingen»

Satellittbilde av Støren viser brønnområdet, vannbehandlingsanlegget og øvrig nærliggende arealbruk.

Eneste tilgjengelige arealer for nye grunnvannsanlegg blir derfor ofte flomutsatte elvesletter som ikke er egnet til utbyggingsformål eller annen næringsbasert virksomhet. Man får da problemer med flomfare i og med at NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) krever at nye installasjoner og bygninger skal ligge over nivået for 1000-års flom.

For en hydrogeolog oppleves dette som et paradoks. Alle ønsker rent og trygt vann, men likevel blir ikke gode grunnvannsressurser prioritert særlig høyt i arealplanleggingen. Da er det viktigere med ny vei enn å ta vare på vannressursene.


Rimelig vannforsyming

Uavhengig av eierform skal vannforsyning i prinsippet betales av abonnentene. Sett i forhold til produktet må prisen på vannforsyningen kunne sies å være meget lav. En vanlig familie bruker i gjennomsnitt 500 l/døgn og betaler 10-15 kroner pr døgn i vannavgift, altså ca. 2,5 øre pr. liter. Til sammenligning bruker en vanlig norsk familie over 4 ganger så mye på personlig hygiene, 3 ganger så mye på alkohol og nesten 10 ganger så mye på ferieturer til utlandet.


Framtidige utfordringer for å oppnå trygg vannforsyning

Med sin solide kompetanse innen vannforsyning og brede tverrfaglige kompetanse er Asplan Viak en viktig bidragsyter for å sikre en trygg vannforsyning også i fremtiden. Det må fokuseres på sikkerhet i hele prosessen fra planlegging til utbygging av nye vannverk, samt ved innføring av gode driftsrutiner for eksisterende vannverk. Svikt i et ledd kan være nok til å sette et vannverk ut av funksjon.

Det er meget viktig at gode vannressurser sikres mot nedbygging og forurensning, samtidig som vi bør verdsette rent vann høyere. Under planlegging og utbygging av vannverk må sikkerhet være et sentralt tema. Dette omfatter både tekniske og planmessige tiltak for sikring av vanninntak og vannkilder, riktig valg av vannbehandling, god prosjektering av vannledninger, pumpestasjoner og høydebasseng og innføring av gode driftsrutiner for prøvetaking og overvåkning. 
Vannverket bør også ha en beredskapsplan slik at abonnentene også i en krisesituasjon er sikret en eller annen form for vannforsyning. 


Støren vannverk

For å se nærmere på våre utfordringer med å planlegge vannverk med trygg vannforsyning trykk på linken under.

prosjektpresentasjon Støren vannverk