Forutsigbarhet i planprosessen

07. Mars 2016

Illustrasjonsplan Verket Moss viser maksimal utbygging iht. planforslaget. Illustrasjon: Asplan Viak

Gjennomføring av private planprosesser er ofte utfordrende for de ulike aktørene. Det diskuteres derfor både hvordan en kan forenkle lovverket og forbedre praksis, dette for å sikre større forutsigbarhet og raskere gjennomføring.

Plan og bygningsloven har tilsynelatende et ryddig hierarki av plannivå, fra kommuneplanen via kommunedelplaner og områdereguleringsplaner til detaljreguleringsplaner. En utbygger med behov for å gjennomføre et byggetiltak skal, dersom tiltaket forholder seg til rammene i overordnete planer, kunne gjennomføre en enkel og forutsigbar detaljplanprosess uten fare for store konflikter, innsigelser og forsinkelser. Likevel har alle utbyggere og planleggere erfaring med planprosesser som har møtt store hindre eller gått helt i stå.

Diskusjoner om forutsigbarhet i planprosesser reduseres gjerne til unyanserte klagekor; hadde bare overordnete planer vært mindre detaljerte, innsigelsesmyndighetene hatt mindre makt, saksbehandlerne vært mindre detaljorienterte og hatt bedre kapasitet, konsulentene dyktigere, utbyggerne mindre grådige osv. For forslagsstiller er gjennomføring av tiltaket i fokus, planprosessen oppfattes ofte å være et nødvendig onde. For kommunen vil planprosessen være et viktig virkemiddel for å sikre gode kvaliteter og ivaretakelse av ulike samfunnsinteresser. 

« Vi ønsker oss en løsningsorientert planprosess der aktørene er enige om målet og hvordan komme dit. Er dette mulig å få til i de vanskelige plansakene, de som også utfordrer eller går på tvers av overordnede planer eller retningslinjer?»

Torhild Wiklund, Gruppeleder Plan og urbanisme/Analyse og utredning Bergen

Reguleringsplan Verket Moss- Illustrasjon: Asplan Viak

Viktige forbindelser og byrom i planforslaget - Verket Moss. Illustrasjon: A-lab

Det foregår kontinuerlige prosesser knyttet til forenklinger av plan- og bygningsloven. Kommunale planmyndigheter blir mer og mer profesjonelle i sin dialog med private aktører og i sin behandling av private planforslag. Kravene til prosess og utarbeiding av dokumenter er etter hvert godt beskrevet i ulikt veiledningsmateriell. Kommunene viser gjerne vilje til å være tydelig og ryddig. Likevel bærer saksbehandlingen i stor grad preg av å være en kontrollfunksjon.

Tid er en sentral faktor i plansaker. Det er ikke overraskende de reguleringsplanene som har ett godt definert tiltak og som i liten grad utfordrer overordnete planer og som kommunene selv prioriterer å få gjennomført som har de raskeste og enkleste prosessene. Men noen ganger er det nødvendig å starte planprosesser selv om alle overordnede forutsetninger ikke er til stede. Foruten tidsaspektet, vil risikoen i slike planprosesser ofte være knyttet til ulike sektorinteressers holdning, politisk holdning, markeds- og konjunkturendringer, og ikke minst tiltakshavers utholdenhet og seriøsitet.

 

Løsningsorientert planprosess

Forslagsstiller og konsulent savner ofte at planmyndigheten viser eierskap til prosessen, slik at de fremstår som en reell medspiller som også tar en koordinerende rolle for kommunens ulike sektorinteresser.
Vi ønsker oss en løsningsorientert planprosess der aktørene er enige om målet og hvordan man kommer dit. Er dette mulig å få til i de vanskelige plansakene, de som også utfordrer eller går på tvers av overordnete planer eller retningslinjer?

Det finnes absolutt vellykkete eksempler på større og kompliserte byutviklingsprosesser, der det er jobbet parallelt med flere plannivåer. Asplan Viak har blant annet god erfaring med planprosessen for Verket i Moss. Her ble første detaljreguleringsplan først vedtatt et halvt år etter kommunedelplanen for Moss sentrum. Dette skyldes godt samarbeid og felles forståelse mellom planmyndighet, forslagsstiller og konsulent. Vi har også erfaring fra regulering av store og kontroversielle industriområder, blant annet i Askøy kommune. Her ble planene vedtatt uten innsigelser, på bakgrunn av tydelige føringer fra kommunen, kombinert med en grundig utredning. 

Høy planfaglig kompetanse både hos kommunen og plankonsulent er vesentlig for en vellykket gjennomføring. Målet må være å minske potensialet for uforutsette hendelser. Derfor må intensjon og gjennomføringen av planprosessen gjøres transparent og troverdig. Får vi til dette kan vi både øke forutsigbarheten, samtidig som vi minsker risikoen, som ofte er knyttet til en reguleringsprosess.