Frokostmøte om helhetlige miljøvurderinger av materialer

19. Februar 2016
Foto: Asplan Viak

Foto: Asplan Viak

Helhetlige miljøvurderinger av byggematerialer blir stadig mer aktuelt etter hvert som klimafokuset i byggenæringen blir sterkere, og mer energieffektive bygg dreier fokus fra driftsfasen til materialer og konstruksjonsfasen. I et Husbank-støttet prosjekt i samarbeid med Stiftelsen Miljømerking, har Asplan Viak gått gjennom flere av forutsetningene og eksemplifisert hvordan disse kan påvirke klimaytelsen for ulike typer byggematerialer. Onsdag 9. mars presenterer Christian Solli fra Asplan Viak de viktigste lærdommene fra prosjektet på et frokostmøte i Bergen rådhuskantine.

Til grunn for alle helhetlige klimagassberegninger ligger det en rekke forutsetninger. Flere av disse kan være bestemmende for resultatet, særlig i forhold til en sammenlikning mellom konkurrerende løsninger. I oktober 2015 ble det avholdt et seminar i Trondheim, hvor temaet var hvordan ulike forutsetninger påvirker resultatene av helhetlige miljøvurderinger, såkalte livsløpsvurderinger (LCA). Seminaret var en del av et Husbanken-finansiert prosjekt som Asplan Viak har gjennomført i samarbeid med Stiftelsen Miljømerking (Svanen), og ble avholdt som en del av KLIMAX-møteserien ved NTNU.

Christian Solli fra Asplan Viak presenterte resultatene av studien, og en rekke aktører presenterte sitt perspektiv på forutsetninger i miljøvurderingene. Seminaret fikk gode tilbakemeldinger, og lærdommene og resultater fra prosjektet presenteres nå på et frokostmøte i Bergen. Det jobbes også med å arrangere et seminar i Oslo rundt samme tema. Presentasjonene fra Trondheim og annen informasjon er lagt ut på Klimax sine sider.

Til grunn for alle helhetlige klimagassberegninger ligger det en rekke forutsetninger. Dette kan være knyttet til:

  • beregnet levetid for komponenter
  • utslippsintensitet for elektrisitet
  • allokering av utslipp mellom ulike produkter
  • håndtering av biogent karbon
  • håndtering av tidshorisont for måling av miljøeffekt

Disse aspektene ble i studien inkludert i en modell for en bestemt type bærekonstruksjon, og illustrerer hvordan varierende forutsetninger slår ut på klimapåvirkning for:

  • Stål
  • Tre (limtre og fagverk)
  • Betong (plasstøpt og prefab)
  • Aluminium

Resultatene fra studien viser generelt at det er et meget stort spenn i beregnet klimapåvirkning for de ulike løsningene, når man bruker ulike forutsetninger. På tross av dette holder den relative rangeringen seg mer eller mindre lik for de undersøkte kombinasjonene av parametere. Dette er imidlertid sterkt knyttet til mengde material som kreves for å levere den definerte funksjonen bæring. Resultatene kan derfor ikke uten videre overføres til andre anvendelser enn bæring, selv om betraktningene rundt forutsetninger er av mer generell art. Enkelte løsninger har for eksempel høye utslipp i produksjonen, men tilsvarende høy gevinst  ved avhending (resirkulering). Hvis man tar hensyn til tidspunktet for utslipp, vil "verdien" av gevinst ved resirkulering ved slutten av levetiden, blir mindre. Denne parameteren påvirker også den beregnede klimaeffekten av å brenne biobasert materiale ved avhending og til f.eks. tørking i sagbruket.

Variasjon i klimapåvirkning per mengdeenhet for de ulike materialene, sammen med de viktigste forutsetningene som påvirker resultatet for de ulike materialtypene, er oppsummert i tabellen under. Som ventet er det et stort spenn i absoluttverdier. Spesielt interessant er det at markedsbetraktninger i forhold til om gevinst av resirkulering skal tilordnes den som bruker resirkulert material, eller den som fremskaffer skrap, gir store utslag, i tillegg til den nevnte effekten av å ta hensyn til tidspunkt for utslipp/opptak av CO2.

Full dokumentasjonsrapport fra prosjektet ligger på Husbanken sin hjemmeside

Program
Se invitasjon til møtet på Bergen kommunes hjemmeside.

08.00 – 08.15 Frukost

08.15 – 08.20 Velkomen v/ Sølve Sondbø, Hordaland fylkeskommune

08.20 – 09.00
Heilskapleg miljøvurdering av byggemateriale del 1, metodikk og føresetnader
v/Christian Solli, Seniorrådgjevar og Gruppeleiar, AsplanViak AS Energi og Miljø i Trondheim

09.00 – 09.15 Pause

09.15 – 09.45
Heilskapleg miljøvurdering av byggemateriale del 2, eksempelutrekningar for bæresystem
v/Christian Solli, Seniorrådgjevar og Gruppeleiar, AsplanViak AS Energi og Miljø i Trondheim

09.45 – 10.00 Spørsmål/Diskusjon

Sted: Rådhuskantina