Lier, Røyken og Hurum kartlegger fullstendig kommunalt klimafotavtrykk

17. Februar 2016

Buskerud-kommunene Lier, Røyken og Hurum gjennomfører en kartlegging av det kommunale fotavtrykket. Prosjektet tar sikte på å kartlegge alle direkte og indirekte klimautslipp for kommunene gjennom flere driftsår, samt å fordele ansvaret for utslippene til de respektive enhetene i kommunen.

Utslipp knyttet til innkjøp av varer og tjenester dominerer kommunale klimafotavtrykk. Å få en oversikt over hvor store disse utslippene er, og hvilke innkjøp som forårsaker dem, er nødvendig for å kunne legge en effektiv strategi for å redusere fotavtrykket. Utslippsregnskapet vil fordeles på ulike tjenesteområder i kommune (skole, helse etc.), og på ulike typer innkjøp eller innsatsfaktorer som er årsak til utslipp (innkjøpt drivstoff, energi, varer, tjenester) etc.). Til grunn for kartleggingen ligger verktøyet Klimakost, som er utviklet av Asplan Viak. Fritt tilgjengelig statistikk for alle norske kommuners klimaregnskap i perioden 2001-2012 ligger gratis tilgjengelig på portalen (mot registrering).

Verktøyet bruker KOSTRA-rapporterte indikatorer på kommunenivå, i tillegg til økonomiske regnskapstall (enten innsendt via KOSTRA-rapporteringen, eller direkte fra kommunene for mer detalj) for å estimere klimafotavtrykket. Metoden sikrer at alle direkte og indirekte utslipp regnes med, også de indirekte utslippene som ofte utelates i tradisjonelle klimaregnskap. Siden regnskapet i stor grad kan baseres på eksisterende statistikkilder, minimeres internkostnadene til datainnsamling og bearbeiding hos kommunene selv.

Asplan Viak skal gjennomføre kartleggingen i løpet av våren 2016.

Trondheim kommune har tidligere beregnet sitt foravtrykk etter samme metodikk, og utarbeider en konkret plan for å redusere sitt fotavtrykk, etter at det ble vedtatt en målsetning om å aktivt redusere sitt klimafotavtrykk.