Vinterdrift av gang- og sykkelveger

08. Februar 2016
Foto: Asplan Viak

Foto: Asplan Viak

Med en visjon om å bli Norges beste sykkelby, har Trondheim kommune testet ut hvordan antall vintersyklister kan økes ved å legge forholdene bedre til rette for vinterbruk av byens gang- og sykkelveger. Asplan Viaks sivilingeniør, Anders Svanekil, har bistått kommunen i vurdering av spesialmetoden Sweeper.

Spesialutstyret som er testet ut, består av en ordinær brøytetraktor med etterhengende sweeper som sprer ut en saltløsning. Prosjektet har som målsetting å dokumentere økt fremkommelighet som følge av spesialutstyret, samt få frem de reelle kostnadene og eventuelle driftsutfordringer ved denne metoden.

- På denne måten har man høstet erfaringer med bruk av denne typen av utstyr. Prosjektet har som målsetting å dokumentere den økte fremkommeligheten som bruk av dette utstyret gir. Samtidig ønsker prosjektet å få frem de reelle kostnadene som bruk av en slik driftsmetode medfører, opplyser Svanekil.

Mulig miljøgevinst
Prosjektet vil kunne gi ringvirkninger som for eksempel miljøgevinst ved at flere tar i bruk gang- og sykkelveger om vinteren, samt reduksjon av utfordringer med hensyn til svevestøv som følge av at man bruker salt i stedet for sand. Dette vil igjen kunne gi besparelser grunnet mindre behov for feiing, spyling og deponering av strøsand fra gang- og sykkelvegene. Ifølge Svanekil er det et stort potensial videre i prosjektet.

- Særlig gjennom å måle kostnadene av spesialmetoden mot nytteeffektene. Nytteeffekten er både økt andel av syklister, men kan også tenkes å være reduksjon av antall fall/ulykkesskader, som følge av bedre driftsstandard på gang- og sykkelvegnettet, mener Anders Svanekil.

Flere vintersyklister – beste sykkelby
Prosjektet er forankret i sykkelstrategien for Trondheim kommune, som inngår i Miljøpakken 2014 -2025. Visjonen er at Trondheim skal være Norges beste sykkelby. I dette ligger blant annet en målsetting om flere syklister. Potensialet for å øke antall vintersyklister, er betydelig større dersom forholdene legges bedre til rette. Per i dag er det store utfordringer i forbindelse med vinterdrift av gang- og sykkelveger med tanke på å oppnå den ønskede driftsstandarden det stilles krav til i dagens driftskontrakter/driftsstandarder. Tradisjonelt utstyr og metoder benyttet til vinterdriften er ikke effektive nok til å sørge for god fremkommelighet, sikkerhet og regularitet på gang- og sykkelveger.

Du kan lese hele rapporten her>>