Fullsatt strategiseminar i Bergen

05. Februar 2016
Foto: Asplan Viak

Foto: Asplan Viak

Asplan Viaks deltakelse i flere store utredninger i Bergensregionen, har skapt økende interesse for metodebruk i strategiske analyser.

Svært mange hadde tatt turen til Asplan Viaks lokaler for å delta på våre foredrag om strategisk analyse 2.februar. Blant de fremmøtte var en rekke av kommunene i regionen representert, samt fagpersoner fra fylkeskommunen, vegvesenet og jernbaneverket, for å nevne noen.

Aktuelle utredningsoppdrag i regionen er blant annet

  • Lokalisering av logistikknutepunkt
  • Regional areal- og transportplan
  • Kunnskapsgrunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel i Bergen

Disse utredningene har stor strategisk betydning for hele Bergensområdet, og vi ser at valg av riktig analysemetode kan være avgjørende for at saken blir belyst på riktig måte.

Vi ønsket derfor å dele noen tanker om hva som er hensiktsmessig metodikk i sentrale problemstillinger, og inviterte til en åpen drøfting med faglig fokus. Analysemiljøet i Bergen presenterte eksempler på analysemetodikk innen geografiske analyser, prognoser og scenariobygging. Det ble også satt fokus på hva som kjennetegner en god analyse, og hvilken rolle den skal fylle i plansystemet. Flere av foredragsholderne bruker GIS som analyseverktøy, men har ulik fagbakgrunn og fokusområder.

Presentasjoner fra seminaret
Innledning
Hvordan ta hensyn til mange variabler i en kompleks geografisk analyse
Fortettingspotensial – GIS-analyse
Kommunediagnose
Lokaliseringsanalyser
Tilgjengelighet
Trender i utbyggingsmønsteret