Veidekke med Asplan Viak er innstilt som vinner av tilbudskonkurranse for OPS-skole på Justvik

26. Januar 2016
Illustrasjon: Asplan Viak

Illustrasjon: Asplan Viak

Asplan Viak har vært sentral i utformingen av vinnerprosjektet, representert med fagområdene arkitektur og landskapsarkitektur.

Vår innsats har vært avgjørende for utfallet av tilbudskonkurransen. «Sammenliknet med de to andre tilbyderne har denne leverandøren scoret best på kriteriet prosjektutforming og kvaliteter, noe som har vært avgjørende for resultatet av konkurransen.»

Kristiansand Eiendom er leietaker og utlyser av tilbudskonkurransen. Oppgaven har bestått i å utforme en barneskole for 260 elever på Justvik like utenfor Kristiansand. Skolebygget er på rundt 3400 m2 og inneholder allment- og spesialisert læringsareal med SFO og gymsal. Skolegården er innholdsrik med mange og differensierte soner for lek og læring. 

Vi beskriver konseptet vårt slik
Tomtas kvaliteter i form av skrånende landskap, skog og flate arealer er lagt til grunn i utforming av det nye skoleanlegget. Landskapet og skogen i bakkant av tomta rammer den inn på en flott måte. I overgangen mellom de flate delene av tomta og den skogkledde skråningen åpnes det rom for spennende aktiviteter; her etablerer vi et aktivitetsbånd.

Bygningskroppen legger seg som en rygg mot veien og skjermer skolegården fra biltrafikk og støy. Et lavere volum bretter seg forsiktig inn i uteområdet og skaper differensierte uterom. Bygget og landskapet legger seg som omsluttende elementer rundt skolegården. Det dannes et trygt og beskyttet uterom fylt av spennende aktiviteter og mye sol, hvor de ulike elevgruppene får «sine» rom. Med inspirasjon i landskapet på tomta har vi valgt å jobbe med byggets skulpturelle kvaliteter. Bygget har en tung base, 1.etasje, som er forankret i bakken. 2.etasjen er gitt en lettere karakter og en form som åpner seg opp mot omgivelsene. Disse tankene gir føringer for valg av materialer. Det legges vekt på å bruke naturlige og solide materialer i form av tre og betong. Dette er materialer som er varige og får en naturlig patina over tid.

Våre fag har arbeidet tett og godt sammen for å finne frem til det rette grepet.
Se konkurranseforslaget her>>

Klipp fra Juryens bedømmelse

…«Det er juryens vurdering at Veidekkes overordnede grep gir den beste løsningen mellom bygg og landskap og gjør det mulig å skape en sikker og god trafikal situasjon med trygge uteområder»…

…«Selve bygget har en halv etasjes nivåforskjell i sentralrommet som utnyttes til sentralamfi og hever nivået i skolegården slik at kontakten med terreng blir løst på en god måte.»…

…«Juryen vil fremheve løsningen hvor amfiet fortsetter inn i biblioteket som et godt grep»…

…«Bygget er organisert med en god sonedeling for kveldsbruk og logisk plassering av funksjoner. Det er forbindelse, men ikke direkte kontakt mellom gymsal og sentralrom. Prosjektet er meget god løst mht. universell utforming utendørs og tilfredsstillende innendørs. Prosjektet er gjennomarbeidet og arkitekten har løst oppgaven svært bra»…

…«Skolebyggets plassering gir en optimal, sammenhengende skolegårdsløsning for elevene. Det meste av eksisterende småknatter, terreng og naturkvaliteter er tatt vare på. Skogsområdet og opparbeidet aktivitetsflater, er vevd tett sammen til en spennende og helhetlig skolegård.»