Asplan Viak vant arkitektkonkurransen om nytt kultursenter på Kalvild Gård ved Lillesand

11. Januar 2016
Illustrasjon: Asplan Viak

Illustrasjon: Asplan Viak

Asplan Viak ble kåret til vinner i arkitektkonkurransen om nytt kultur- og konferansesenter på Kalvild ved Lillesand.

Oppdragsgiver er Kaldvell Eiendom AS, og oppgaven består av et nybygg på ca 2000 m2 med konferansesal for 500 personer med scene/biscener, aktivitetsrom, serveringsarealer og storkjøkken. Utfordringen i konkurransen har vært å plassere et nybygg inn i et eksisterende gårdsanlegg med lange historiske røtter.

Klipp fra juryens uttalelse
“Vinnerforslaget har løst fasadene godt, med en enkel, men likevel spennende geometri. Dette forslaget har desidert laveste gesimshøyde og tilhørende minste høydevirkning. Bygget underordner seg fint det gamle hovedhuset på eiendommen. Grepet med å skille nybygget fra hovedhuset fremstår som vellykket, og avstanden mellom byggene er tilstrekkelig til å skape et godt uterom.

Byggbarheten er forbilledlig godt ivaretatt i vinnerforslaget. To hovedvolumer med enkel geometri og fornuftige spennvidder gir et godt grunnlag for enkel bærestruktur og effektiv produksjon. Enhetlig fasade gir gode muligheter for bruk av prefabrikkerte fasadeelementer. Forslaget har også høy arealeffektivitet. Dette i kombinasjon med at forslaget har de laveste fasadene gir vesentlig utslag i et byggekostnadsperspektiv. 

Vinnerforslagets oppnåelse av funksjoner har etter nøye overveielser også blitt vurdert til å være best, sett i forhold til brukernes behov. Forslaget har det største foajéarealet, et areal som fremstår meget attraktivt med utsikt gjennom en stor glassfasade mot elven og jordet. Foajéens utforming gir også gode muligheter for faste plasser til bespisning uten at dette går utover gangsoner og vrimleareal.

Konsertsalen i vinnerforslaget fremstår som den mest vellykkede og funksjonelle i forhold til brukergruppene. Den direkte tilknytningen mellom konsertsal og gymsal gir flere muligheter. Atkomstmuligheter mellom foajé og sal er ikke tilfredsstillende løst, men nettopp dette var en mangel i alle forslagene.”

Konklusjon
“Isolert sett for hvert av de tre vurderingspunktene og da også samlet blir Asplan Viak sitt forslag vurdert til å være det beste forslaget. Juryen er enstemmig.”

Se plansjer fra konkurransen.