Mange BREEAM-emner små gir en BREEAM-klassifisering på...

03. Desember 2015
Foto: Chris Aadland

Foto: Chris Aadland

BREEAM-revisjoner gir konkrete resultater.

BREEAM-satsingen begynner nå å gi resultater for oppdragsgiverne våre! Asplan Viaks BREEAM-team er revisorer på flere byggeprosjekter som nå står med ferdig utstedte BREEAM-sertifikater der klassifiseringsnivåer Outstanding, Excellent, Very Good og Good er oppnådd. Dette omfatter 12 sertifikater for klassifiseringsfasene Design- og prosjektering og As Built. Byggene representerer både nybygg og rehabiliteringsbygg og dekker kategoriene kontor, utdanning og varehandel. I løpet av vinteren 2015/2016 regner BREEAM-teamet med å ha ytterligere 5-6 nye sertifikater på plass.

BREEAM og BREEAM NOR
BREEAM er verdens ledende prosjekterings- og revisjonsverktøy for bærekraftige bygninger. Med BREEAM dokumenterer man byggets egenskaper fordelt på de ni kategoriene helse- og innemiljø, energi, materialvalg, arealplan, transport, avfall, vann og forurensning. Oppfyllelse av kravene gir poeng avhengig av miljøinnsats.

BREEAM NOR, eid av Norwegian Green Building Council (NGBC), er en norsk tilpasning av BREEAM lansert høsten 2011. BREEAM NOR ble med det Norges fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg - med mulighet for sertifisering via NGBC. En hel bransje har stått bak utviklingen av BREEAM NOR. Asplan Viak har deltatt i arbeidet fra starten av, og har nå både BREEAM-revisorer og BREEAM-AP i sin organisasjon.

Utbyggere sammen med rådgivere og utførende besitter god miljøkunnskap og erfaring. Denne kunnskapen og erfaringen er det viktig at man forvalter godt fra tidligfase av, slik at det endelige bygget er et best mulig miljøbygg utfra sine forutsetninger. BREEAM-metodikken hjelper prosjektet med å komme i gang i en miljøriktig retning fra starten av. Miljøkunnskapen blir, gjennom BREEAM-prosessen, satt i system slik at man tar de gode beslutningene til riktig tid og har mulighet til å hente ut ytterligere potensiale. Det hele blir kronet med et klassifiseringsnivå.

Utvikling i riktig retning
Asplan Viak har, som revisor i noen av NGBCs utvalgte pilotprosjekter, fulgt BREEAM i prosjekter helt siden etablering av klassifiseringsmetoden. Mange av prosjektene som var tidlig ute, implementerte BREEAM etter at prosjektene var i gang og fikk da ikke alle de muligheter til BREEAM-poeng som de prosjektene som nå implementerer BREEAM fra tidligfase av har potensiale for. I starten var det også mer krevende å generelt få hentet inn nødvendig dokumentasjon på materialvalg, løsninger etc. Det er fremdeles en vei å gå mot en bærekraftig byggebransje – i dette arbeidet er BREEAM et viktig verktøy for miljøriktige valg. Men vi erfarer at det har vært en utvikling i bransjen i positiv retning. Flere aktører besitter BREEAM-kompetanse og flere prosjekter implementerer BREEAM tidlig. Da blir BREEAM-prosessen og veien frem til sertifisering mer smidig, effektiv og mindre ressurskrevende.

En god start gir en god prosess
For å få en god prosess så råder vi byggeprosjektene til å dedikere en revisor til prosjektet så tidlig som mulig for å sikre best mulig oppstart i innledende fase av arbeidet med BREEAM. Like viktig som selve revisjonen er revisors arbeid med å rådgi og bistå byggherren og prosjektet i forhold til å etablere kunnskap om BREEAM, avklare forhold knyttet til manualen og rigge til gode rutiner og dokumentasjonsstruktur som bidrar til en smidig og effektiv prosess.

Noen gode rutiner ved utarbeidelse av BREEAM-dokumentasjon er:
• Utarbeid dokumentasjonen i henhold til krav i BREEAM NOR-manualen - svar på kriteriene
• Bruk samme begrep som er benyttet i manualen
• Vær spesifikk og tydelig på hvor bevisene står - husk at bevisene og dokumentene skal forstås og forklares av tredjeparts aktører som revisor, NGBC og BRE

Sette i gang? Noen gode råd
En rekke utbyggere ser de miljøkvalitetene som BREEAM-metodikken kan bidra til. Det erfarer vi ved at vi får stadig nye oppdragsgivere i porteføljen vår. Nye oppdrag for Asplan Viak nå er blant annet Livsvitenskapsbygget til Statsbygg og Eufemia til Oslo S Utvikling AS.

Våre råd til mulige BREEAM-prosjekter er:
• Engasjer BREEAM-revisor tidlig i prosjektet
• Knytt til deg BREEAM-AP for prosessgjennomføring
• Sørg for eierskap til BREEAM i prosjektgruppa
• Se til at prosjektet har gode rutiner og struktur mht. BREEAM-dokumentasjon

Ønsker du revisjonsbistand fra vårt BREEAM-team? Se kontakinformasjon.