Integrert Design

13. Mars 2015

Miljøbygg med åpen kildekode.

Det finnes stadig ingen fiks ferdig definisjon på hva som er et godt miljøbygg - og godt er kanskje det. Miljøvurderingsverktøy som f.eks. BREEAM bidrar til forståelsen av at prosjektering med høye mål om bærekraft handler om mange ting, og retter søkelyset ut over de smale energikrav som fortsatt dominerer byggeforskrifter og støtteordninger. I tillegg kan bruk av miljøvurderingsverktøy gi sikkerhet for at målsetningene man enes om i starten av prosjektet faktisk nås, ettersom det kreves dokumentasjon i alle ledd før sertifisering innvilges.

En effekt av standardiserte verktøy er imidlertid at man tvinges inn i et kriteriesett av preaksepterte løsninger for hva som er «riktige» miljøvalg. Til tross for at et bredt spekter av temaer - fra trafikkløsninger og brukermedvirkning til materialvalg og livssykluskostnader - er representert, så kan utvalget og poengvektingen av disse aldri representere en objektiv og allmenngyldig sannhet for lure løsninger i alle bygg. Et bygg er, som kjent, alltid plassert på et sted, i en sammenheng, med spesielle lokale ressurser – både klimatisk, teknologisk og menneskelig. Det er viktig å kartlegge disse spesielle forutsetningene, for å kunne begrense, utnytte eller til og med foredle det som i utgangspunktet kan være utfordringer, og å gi disse et fysisk svar i form av bevisst og helhetlig arkitektur med tilpassede tekniske løsninger.

Målet med integrert, tverrfaglig samarbeid er å avdekke hvert prosjekt sitt spesielle potensial. Konkrete, omforente og forpliktende mål settes opp av prosjektgruppen i starten, etter analyser av gitte rammebetingelser. Deretter utarbeides flere konseptstudier, og veivalg tas etter grundige vurderinger av hvert konsept. Gjennom å bruke mer tid og ressurser tidlig i prosjektet, oppnår man å bruke mindre ressurser senere. God planlegging fra start muliggjør bygg med lavt energibehov og reduserte driftskostnader uten nødvendigvis noen stor øking av investeringskostnader.

ASPLAN VIAK har i perioden 2012-2014 deltatt i et europeisk IEE-støttet prosjekt med fokus på Integrert Design; Matrid (Market Transformation Towards Nearly Zero Energy Buildings Through Widespread Use of Integrated Energy Design). I prosjektet er det utarbeidet en prosessveileder, med egne sammendrag for byggherrer og leietagere samt en oversikt over konsekvenser for rådgivingstjenester og honorarmodeller. Vi håper denne samlede verktøykassen kan bidra til å inspirere og lette gjennomføringen av integrert prosjektering av bygg med høye miljømålsettinger eller med andre kvaliteter som settes på agendaen.

Veilederne tar sikte på å beskrive prosessen med å skape framtidsrettede bygg, snarere enn de fysiske løsningene. For å oppnå en høy grad av ytelse, må de bygningsmessige grepene utarbeides og vurderes av et flerfaglig team. Beslutningsprosessen baseres på velinformerte valg med tanke på prosjektets målsetninger, og på systematisk evaluering av ulike forslag. En viktig lærdom hentet nettopp fra bruk av miljøvurderingsverktøy er at en form for «ris bak speilet» ofte er nødvendig for å sikre at de tiltakene man peker ut, faktisk gjennomføres. Klare målsettinger og kommunikasjon mellom de ulike interessentene er viktig for å unngå prosjekterings- og byggefeil og sub-optimale løsninger. En integrert prosess kjennetegnes av villighet til samarbeid, og derfor må kommunikasjonsevner og åpenhet kreves av alle medlemmene av gruppen.

Kanskje spørsmålene som stilles er helt annerledes i morgen?