Asplan Viak tenker nytt ved bruk av tre i sykehjem

27. Februar 2015
Illustrasjon: Asplan Viak

Illustrasjon: Asplan Viak

Da Asplan Viak startet skisseprosjektet for Råstølen sykehjem, ønsket kommunen -noe man ikke hadde sett før, både når det gjaldt organisering, planløsning og tilpasning til demente. En utfordring vi tok på strak arm. Tre har også suverene egenskaper når det gjelder lave energibelastninger.

Bergen kommunes mål om å bli en klimanøytral by, gjorde veien kort til idéen om å benytte og videreutvikle vår erfaringskompetanse fra Søreide skole, et passivhus tre. Idéen oppsto i en samtale mellom Asplan Viaks arkitekt og treentusiast Christian Irgens og Loftur Jonsson fra Fylkesmann i Hordaland. –Slik endte vi med å utarbeide to prosjektforslag, forteller Irgens; ett med en konvensjonell konstruksjon basert på stål og betong, og ett som utforsker mulighetene ved bruk av massivt tre i konstruksjoner og overflater. Dette har gitt oss en unik mulighet til å dokumentere fordelene ved bruk av tre. –Prosjektene er direkte sammenlignbare både med hensyn til energi, CO2 og kostnader, da de har identisk planløsning og oppbygging.

Forme samfunnet – se mennesket
Den alternative løsningen Asplan Viak har utarbeidet for Råstøl sykehjem er svaret på vår visjon om – å forme samfunnet og se mennesket. Vi former samfunnet ved å fremme alternative løsninger når vi mener det tjener samfunnsutviklingen; utgangspunktet er alltid å ivareta enkeltindividets behov for livskvalitet. Lar dette seg kombinere innen økonomisk forsvarlige rammer og bærekraftig miljøpolitikk, har vi innfridd vårt ansvar som rådgiver.

Spleiselag mot felles mål
Med Asplan Viaks kompetanse og økonomiske støtte fra Innovasjon Norge og Bergen kommune, kunne treprosjektet utvikles parallelt med den konvensjonelle løsningen. –Like viktig er det at Bergen kommune via det økonomiske bidraget går i bresjen for å utvikle ny kompetanse. I dette ligger forståelsen for ikke kun å se isolert på investeringskostnadene, men å vurdere løsningen i et livsløpsperspektiv. I tillegg kommer alle de andre positive sidene ved en slik løsning; for sluttbrukerne, de ansatte og samfunnet som helhet, skyter arkitekt Christian Irgens fra Asplan Viak inn.

Gode opplevelser for sårbare sluttbrukere
Det ligger i sakens natur at et sykehjem huser sårbare brukere. Råstølen sykehjem prosjekteres for 88 plasser, fordelt på 9 bogrupper over 2-3 etasjer. Avdelingene er organisert i klynger rundt et atrium med parkanlegg; det gir gode muligheter til å bevege seg utendørs i trygge og skjermede omgivelser. I tillegg til atriet får sykehjemmet en sørvendt «Bestemors hage», pluss takhager med sansemiljøer og hyggelige sittegrupper. Gangarealer kombinert med oppholdsarealer og fellesrom vender ut mot atriet, som slipper inn dagslys og åpner for hyggelige opplevelser. Det er lagt vekt på å skape gode vandreruter for demente; inne i bogruppene og ute i hagene. Det har vært en målsetting å redusere institusjonspreget ved å unngå lukkede, mørke korridorer, samt skape gode og hyggelige omgivelser for ansatte og besøkende.

Samarbeid mellom bruker og rådgiver
Å ivareta alle hensyn som bør inkluderes ved prosjektering av et sykehjem, krever rådgivere med en spesiell forståelse for brukerne og de ansatte. De gode løsningene er et resultat av tett samarbeid mellom Bergen kommune som oppdragsgiver og Asplan Viaks tverrfaglige team. I tillegg til å ivareta brukerne på en god måte, gjør samarbeidet det mulig å planlegge en effektiv infrastruktur som letter hverdagen for de ansatte, samt gir besøkende til Råstøl sykehjem flotte og annerledes opplevelser.

Halvert miljøbelastning
Hovedmålsettingen om å redusere CO2-utslippet er oppfylt; det vil si med 47% reduksjon i forhold til den konvensjonelle løsningen med betong og stål, tilsvarende 1298 tonn CO2-ekvivalenter. I et samfunnsøkonomisk perspektiv, kan vi lage dette regnestykket: stipulerer vi en kostnad på 1000 NOK/CO2- ekvivalent som mål på den samfunnsøkonomiske konsekvensen av klimagassutslipp forårsaket av utbygging, reduseres utslippskostnadene med ca. 1,3 MNOK ved å bygge Råstølen sykehjem i tre, sammenlignet med stål og betong.

Inneklima og energibruk
–Treets naturlige fukt- og varmeregulerende evne gir en rekke fordeler sammenlignet med tradisjonelt byggeri, både for inneklima og energibruk, sier sivilingeniør Magnar Berge ifra Asplan Viak. –Bruk av tre i overflater og konstruksjoner gir jevnere romtemperatur og fuktnivå, noe som gir en bedre luftkvalitet, behagelig romtemperatur og langt bedre opplevd innemiljø. Dette fører i tillegg til en redusert energibruk til både oppvarming og kjøling.