ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Den kloke teknologi 2018 Fornebu  23.10.18 - 24.10.18

  "GeoForum - Organisasjon for geomatikk" arrangerer konferansen Den kloke teknologi 2018.


  Asplan Viak foredragsholder

  Anders Østmoe, Asplan Viak, skal holde foredraget “GIM, samhandling og maskinell analyse”
  - Når arbeid i modell har blitt så sentralt som det er i dag er det verdt å se mer på dagens GIS-teknologi, som dekker fullverdig 3D i tillegg til tradisjonell 2D, og hvordan denne kan anvendes gjennom webtilgang og tyngre klienter. En Geografisk Informasjonsmodell (GIM) inneholder informasjon på detaljnivå og områdenivå, som fysiske objekter og demografisk informasjon. Vi kan lage altomfattende modeller som er skreddersydd prosjektet man jobber i, og modellene kan brukes gjennom et helt livsløp, fra områdeutforming til forvaltning av veier, bygg og arealer. Dermed er det lagt til rette for å gjøre maskinelle analyser på modellen både i planfasen og bruke kunstig intelligens i utformingen av forslag til bebyggelse. Samhandling utvides til å omfatte mange flere, fra de som besitter den spesielle fagekspertisen til det offentlige publikum, gjennom mange faser.

  Mer informasjon
   
 • Norsk Vanns fagtreff høsten 2018 Gardermoen  23.10.18 - 24.10.18

  Aktuelle vann- og avløpsfaglige tema.

  Asplan Viak deltar som foredragsholder  og møteledere

   

  Foredragsholdere

  “Hvordan håndtere returstrømmer fra spyleslam og modningsvann?” Jon Brandt, Asplan Viak

  “Klimagassregnskaps-veiledning, presentasjon av nytt Norsk Vann prosjekt” Alexander Borg, Asplan Viak

  “Ny prøvetakingsveiledning for drikkvann fra Norsk Vann. Gjennomgang av veiledningen” Fredrik Ording, Asplan Viak

  “På vei mot en mer bærekraftig vannforsyning i Asker – muligheter og begrensninger. Erfaringer med trykkreduksjon, soneinndeling og energioptimalisering” Sigrun Thurmer, Asker kommune og Jon Brandt, Asplan Viak


  Møteledere

  Parallell B: Ledningsanlegg - parallell i samarbeid med RIN og SSTT

  Møteledere: Arnhild Krogh, Norsk Vann og Martina Bergh Svedahl, RIN/Asplan Viak

  Mer informasjon
   
 • Barnas Arkitekturdag Kristiansand  27.10.18
 • Frokostmøte Byggemiljø november 2018 Oslo  02.11.18

  Ny NHP-rapport om barrierer og muligheter for ombruk av byggevarer presenteres.

  NHP-nettverket har fått utarbeidet rapporten “Utredning av barrierer og muligheter for ombruk av byggematerialer og tekniske installasjoner i bygg”. Det er Asplan Viak som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra nettverket.

  Rapporten vil bli presentert av Asplan Viak ved Oppdragsleder PhD Anne Sigrid Nordby.

  Mer informasjon
   
 • ByBi: Seminar om bier og andre pollinatorer Oslo  16.11.18

  ByBi inviterer aktører innen eiendoms- og byutvikling, grøntanleggssektoren, offentlig forvaltning, Oslos lokalpolitikere og andre til seminar om tilrettelegging for pollinerende insekter i byen. Med seminaret ønsker de å skape en plattform for kunnskapsformidling og –utveksling hvor beslutningstakere skal bli motivert til å investere i tiltak som skaper gode leveområder for pollinatorer i offentlig og privat byrom. Seminaret gjennomføres med støtte fra Miljødirektoratet og ByKuben (Oslo kommune).

  Asplan Viak foredragsholder

  Rune Skeie, landskapsarkitekt i Asplan Viak, holder foredrag om: “Taket til Vega Scene, kino- og kulturbygget i Hauskvartalet, er et framvisningsobjekt når det gjelder innovative miljøløsninger – et innblikk i konseptet og prosessen bak”.

   
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>