Vidar lind yttersian 

24 år, går på Energi og miljø, NTNU Trondheim, begynner på 5. året Master

Hvordan utvikler vi en helhetlig og bærekraftig bydel som tilrettelegger for et bredt spenn av brukere, boformer, miljø og generasjoner, slik at belastningen på det offentlige helsevesenet reduseres? Dette er den komplekse oppgaven syv av våre sommerstudenter skal løse. Som utgangspunkt har de fått en av landets mest attraktive tomter som case; sykehustomten på Ullevål.

Hvorfor valgte du sommerjobb hos Asplan Viak?
Fordi Asplan Viak er en rådgiver som er veldig dyktig og har jobbet mye med det jeg er interessert i å jobbe med, LCA. Er også en rådgiver som har tatt/tar høyambisjonsprosjekter, noe jeg også kan tenke meg å jobbe med. 

Hva tenkte du da du fikk vite oppgaven dere skal løse?
Jeg tenkte at dette kommer itl å bli en spennende oppgave med mye relevans inn mot arbeidslivet med tanke på samarbeid på tvers av fagfelt. Jeg tror det vil bli interessant å finne løsninger som både arkitekter og ingeniører kan være fornøyde med. 

Hva blir den største utfordringen i dette prosjektet/oppgaven?
Å komme med relevante aspekter med tanke på energi og miljø i en veldig tidlig fase i planleggingen. Finne ønsker og begrensninger fra en ingeniørs ståsted, som kan være av relevans for resten av gruppa helt i startfasen. Generelt for gruppa kan tiden, som ved de fleste prosjekter, bli en utfordring. 

Hvor relevant mener du denne oppgaven er for fremtidens byer/samfunn?
Jeg tror det er veldig relevant. Det er fler og fler større byggeprosjekter der man må tenke samspill mellom ulike brukergrupper og funksjoner som alle må/bør være en del av og inkludert i det ferdige prosjektet/bydelen. I tillegg blir det en større og større andel eldre som vi ikke vil klare å ta vare på på samme måte som vi gjør i dag, i fremtiden. Dette må det finnes løsninger på, noe som vi skal prøve å komme opp med i dette prosjektet. Så jeg tror relevansen er stor for fremtidens samfunn.

Når du skal velge jobb etter studiene, hva er viktigst for deg i denne jobben?
Arbeidsmiljø (nye og gode lokaler, trivelige kollegaer, ungt miljø). Utfordringer i arbeidshverdagen, og mulighet til å tilegne seg ny kompetanse. Variert hverdag der man kan jobbe med forskjellige typer prosjekter og arbeidsoppgaver. Sosiale sammenkomster og muligheter også utenfor arbeidstiden.