Gyda spurkland

25 år, går på Samfunnsgeografi, universitetet i Oslo, begynner på 5. året Master

Hvordan utvikler vi en helhetlig og bærekraftig bydel som tilrettelegger for et bredt spenn av brukere, boformer, miljø og generasjoner, slik at belastningen på det offentlige helsevesenet reduseres? Dette er den komplekse oppgaven syv av våre sommerstudenter skal løse. Som utgangspunkt har de fått en av landets mest attraktive tomter som case; sykehustomten på Ullevål.

Hvorfor valgte du sommerjobb hos Asplan Viak?
Jeg valgte å søke hos Asplan Viak på grunn av de gode mulighetene det innebærer. Utdannelsen er i stor grad teoretisk, så det å få prøvd noe av kunnskapen praktisk er veldig lærerikt. Asplan fremstod også som et solid norsk selskap med sunne grunnverdier, hvilket gjorde det ekstra attraktivt.

Hva tenkte du da du fikk vite oppgaven dere skal løse?
Den virket morsom, med godt spillerom. Helseperspektivet overrasket meg, men det er en relevant og viktig innfallsvinkel for fremtidens nabolag.

 

Hva blir den største utfordringen i dette prosjektet/oppgaven?Ettersom vi kommer fra forskjellige fagretninger har vi til dels forskjellig språk og arbeidsmetoder. Det å samkjøre disse og benytte seg av styrker ved de forskjellige arbeidsmetodene kan bli utfordrende, men også veldig lærerikt. Det kan også bli utfordrende å tenke langt nok utenfor boksen.

Hvor relevant mener du denne oppgaven er for fremtidens byer/samfunn?
Både oppgavens innfallsvinkel med helse i sentrum og lokalisering av tomten er svært relevant for fremtiden. Som en av de siste sviskene i byen er Ullevålstomten veldig spennende. Når man ser på det økende behovet for tilpasning av helsesektoren, samt viktigheten av å gi tilgang til byen til et bredt spekter av grupper i samfunnet, er resultatet av utviklingen av denne tomten viktig fra et rettferdighetsperspektiv.

Når du skal velge jobb etter studiene, hva er viktigst for deg i denne jobben?
Det er ikke lett å rangere hva som er viktigst ved en fremtidig jobb. Først og fremst tror jeg likevel jeg kan sette et godt arbeidsmiljø med muligheter for å utvikle seg innad i selskapet. Jeg anser også selskapets grunnverdier som viktige, der jeg spesielt verdsetter ideen om samfunnsansvar og et sosialt ansvar utover det som kreves direkte. Arbeidsvilkår og ansattgoder, samt mer praktiske ting som avstand til jobben er også viktige.